Rezidors valberedning inför årsstämman 2016 utsedd

19 Okt 2015
Rezidor_Skyline_2014.jpgI enlighet med beslutet på årsstämman den 24 april 2015 har en valberedning inför Rezidors årsstämma 2016  bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2015 har de tre största  kända aktie&augarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant  till valberedningen.
Valberedningen utg&ours av Michael W.  Andrew som representerar Carlson koncernen, Elisabet Jamal Bergström som  representerar Handelsbanken Fonder, samt Tomas Risbecker som representerar AMF  Försäkring och Fonder. Valberedningen avser att utse Michael W. Andrew till sin  ordförande.
Valberedningens uppgift är att inför  årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som  skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,  styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande  på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt  förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.
Årsstämman för Rezidor Hotel Group  AB kommer att äga rum torsdagen den 21 april 2016 på Radisson Blu Royal Viking  Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.
Aktieägare som önskar lämna  synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast  den 28 februari 2016 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

För mer information kontakta:
I. Jenny Winkler, chefsjurist och styrelsens sekreterare
Tel: +32 2 702 9308, E-post jenny.winkler@rezidor.com