Rezidors valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

10 Okt 2014

I enlighet med beslutet på årsstämman den 24 april 2014 har en valberedning inför Rezidors årsstämma 2015 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2014 har de tre största kända aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Valberedningen utgörs av Michael W. Andrew som representerar Carlson koncernen, Marianne Flink som representerar Swedbank Robur fonder samt Erik Durhan som representerar Nordea Funds. Valberedningen avser att utse Michael W. Andrew till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum fredagen den 24 april 2015 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2015 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

För mer information kontakta:
Marianne Ruhngaard, chefsjurist och styrelsens sekreterare
Tel: +32 2 702 9308, E-post marianne.ruhngaard@rezidor.com