Rezidors valberedning inför årsstämman 2009 utsedd

22 Okt 2008

2008-10-22

 

I enlighet med beslutet på årsstämman den 23 april 2008 har Rezidor etablerat en valberedning. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2008 har styrelsens ordförande kontaktat de tre största aktieägarna för att erbjuda var och en att utse en representant att utgöra valberedningen.

Valberedningen utgörs av William Van Brunt som representerar Carlson koncernen, Brian Meyer representerar fonderna Fir Tree, Peter Rudman representerar Nordeas fonder och Urban Jansson som är ordförande för Rezidor Hotel Group AB’s styrelse. Valberedningen har utsett William Van Brunt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2010.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum torsdagen den 23 april 2009 på Radisson SAS Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 16 januari 2009 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

För mer information kontakta:
Marianne Ruhngaard, chefsjurist och styrelsens sekreterare
Tel: +32 2 702 9308
E-mail: marianne.ruhngaard@rezidor.com