Rezidors valberedning inför årsstämman 2008 utsedd

23 Okt 2007

2007-10-23

 

I enlighet med beslut på årsstämman den 4 maj 2007 har Rezidor etablerat en valberedning. Styrelsens ordförande kontaktade företrädare för bolagets största aktieägare Carlson koncernen, samt därtill två av de övriga största aktieägarna som var och en erbjöds att utse en representant att utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman den 23 april 2008 utgörs av William Van Brunt representerande Carlson koncernen, Brian Meyer representerande fonderna Fir Tree samt Peter Rudman representerande Nordeas fonder. Valberedningen har utsett William Van Brunt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 15 januari 2008 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.