The Rezidor Hotel Group: Beslut på årsstämma den 4 maj 2007

04 Maj 2007

Show the full Press Release as PDF

 

Rezidor Hotel Group AB (publ) årsstämma hölls idag den 4 maj 2007 i Stockholm. På årsstämman fattades följande beslut:

Utdelning: Utdelningen uppgår till 0,06 euro per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 9 maj 2007 och utdelningen utbetalas via VPC AB den 16 maj 2007.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes; Urban Jansson (även omvald till styrelsens ordförande), Marilyn Carlson Nelson, Harald Einsmann, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Jay S. Witzel och Benny Zakrisson. Nya ledamöter är Barry W. Wilson och Göte Dahlin.
Barry W. Wilson (född 1944) är Senior Vice President International Affairs och President Greater China för Medtronics Inc. Han är tillika styrelseledamot i Bausch & Lomb och hedersordförande i Eucomed, samt Senior Adviser till Advamed.

Göte Dahlin (född 1941) har tidigare varit VD för Nordisk Renting AB. Han är styrelseordförande för Veidekke ASA, vice styrelseordförande för RBS Nordisk Renting AB, samt styrelseledamot i Fabege AB, Svensk Inredning Viking AB och ZAO Pervomayskaya Zarya i St. Petersburg.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Marilyn Carlson Nelson till styrelsens vice ordförande.

Beslut om genomförande av fondemission: Företagets Bolagsordning ändras för att möjliggöra en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. De nya gränserna för aktiekapitalet sattes till att vara mellan 5.000.000 euro och 20.000.000 euro. Bolagets aktiekapital ökas genom fondemission med 9.873.416 euro (vilket överförs från fritt eget kapital) och resulterar i ett aktiekapital på 10.000.000 euro. Inga nya aktier kommer att emitteras.

Aktierelaterat incitamentsprogram: Ett prestationsbaserat incitamentsprogram 2007 kommer att införas – baserat på ett maximalt antal av 1.250.000 aktier (inklusive de aktier som behövs för att täcka sociala avgifter). Programmet med en löptid på tre år kommer att omfatta ca 25 ledande befattningshavare inom företaget. Deltagare kommer att få möjlighet efter en kvalificeringsperiod att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier. Tilldelningen skall vara beroende av uppsatta finansiella mål – dessa mål inkluderar en miniminivå som måste uppnås för att tilldelning skall kunna ske liksom ett tak för tilldelning.

Köp och överlåtelse av aktier kan endast ske via Stockholmsbörsen. Högst 930.000 aktier kan förvärvas för att säkerställa incitamentsprogrammet. Maximalt 320.000 aktier kan förvärvas för att täcka de sociala avgifterna för samma program.

Återköp av aktier: Styrelsen har bemyndigats att fram till årsstämman 2008 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att företagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Protokoll över årsstämmans beslut kommer att publiceras på företagets hemsida www.rezidor.com, där även mer detaljerad information om innehållet i de fattade besluten som baserats på styrelsens förslag finns publicerad.För ytterligare information:
The Rezidor Hotel Group
Per Blixt, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel +32 477 760 267, per.blixt@rezidor.com