Radisson publicerar ökning av intäkter för jämförbara hotell och EBITDA-marginal för 2018 och prognos för 2019 samt påverkan av IFRS 16

25 Jan 2019

I linje med Radisson Hospitality AB (publ):s (“Bolaget” eller “Radisson”) vägledning i kvartalsrapporten för perioden januari-september 2018 har intäkterna för jämförbara hotell, inklusive hotell under renovering, ökat med 4,5% under 2018 jämfört med 2017. EBITDA-marginalen för helåret 2018 uppgick till 10,8%, vilket även det är i linje med tidigare lämnad vägledning.

I linje med Radissons femåriga verksamhetsplan, vilken tidigare har kommunicerats, förutser Radisson att intäkter för jämförbara hotell, inklusive hotell under renovering, kommer att öka med mellan 4,5 och 5,0% 2019, med en EBITDA-marginal på mellan 12,0 och 12,5%, exklusive påverkan av implementeringen av den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal.

ISAB och Financial Accounting Standards Board utfärdade i januari 2016 IFRS 16 Leasingavtal som ersätter nuvarande IAS 17 redovisningsstandarden, vilken innebär väsentliga skillnader mot nuvarande standard för redovisning av leasingavtal. Implementeringen av den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal beräknas påverka redovisade leasingskulder med 400–450 miljoner euro per den 1 januari 2019. Resultat före skatt beräknas påverkas negativt med mellan 15 och 20 miljoner euro, baserat på nuvarande portfölj av leasingavtal. Ytterligare upplysningar om beräknad påverkan av den nya leasingstandarden kommer att lämnas i bokslutskommunikén för 2018.

Notera att ovanstående information ännu inte har granskats av Radissons revisor.

Radissons bokslutskommuniké för 2018 är planerad att publiceras den 22 februari 2019.

Budpliktserbjudande

Den 11 december 2018 offentliggjorde ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom det gemensamma förvärvsbolaget Aplite Holdings AB (”Konsortiet”), ett budpliktserbjudande vilket den 4 januari 2019 höjdes till totalt 42,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Den 14 januari 2019 offentliggjorde den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson (”Kommittén”) sitt uttalande avseende det höjda Erbjudandet. Kommittén noterar att acceptperioden kommer att avslutas den 4 februari 2019.

Kommittén har beslutat att offentliggöra informationen ovan efter en förfrågan från en minoritetsaktieägare att tillhandahålla information rörande Bolagets ställning. Informationen offentliggörs för att säkerställa att aktieägarna har ytterligare information när de bedömer fördelarna med Erbjudandet. Kommitténs uppfattning är att informationen i detta pressmeddelande är i linje med vad som tidigare har kommunicerats.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framtidsinriktad information.

Vad gäller framtidsinriktad information ovan ska det uppmärksammas att denna är baserad på Radissons femåriga verksamhetsplan, inklusive att denna även fortsättningsvis implementeras och verkställs utan väsentliga förseningar och/eller underpresterande, och budget. Både den femåriga verksamhetsplanen och budgeten kan bli föremål för ändringar. Kommittén har inte tillräckligt med information avseende Konsortiets strategiska planer för Bolaget för att fullt ut kunna analysera Erbjudandets konsekvenser för Bolaget och dess aktieägare. Kommittén har dock inte några skäl att ifrågasätta att Konsortiets uttalanden är korrekta eller några skäl att anta att Konsortiet skulle välja att driva Bolaget enligt en alternativ plan på ett sätt som är sämre än Bolagets femåriga verksamhetsplan.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Radissons kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Radisson har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter eller andra gällande lagar och bestämmelser.

Investerarkontakter:

ANDREAS SCHMID, Styrelseledamot och ordförande i Kommittén

andreas.schmid@radissonhotels.com

KNUT KLEIVEN, Vice VD & finansdirektör

knut.kleiven@radissonhotels.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 7.30.