Radisson Hospitality AB initierar en process i syfte att underlätta det föreslagna förvärvet av dess utestående aktier

19 Sep 2018

Radisson Hospitality AB (publ) ("Radisson Hospitality") offentliggjorde att dess helägda dotterbolag Radisson Hotel Holdings AB (publ) (“Emittenten”) har initierat en process avseende begäran om samtycke relaterad till dess EUR 250 000 000 6,875 % seniora säkerställda obligationer med förfall år 2023 (”Obligationerna”) i syfte att underlätta det av ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. (锦江国际(集团)有限公司), ett bolag instiftat i Folkrepubliken Kina (”Köparen”), föreslagna förvärvet av vissa redan existerande avtal av mer än 50 % av de utestående aktierna och rösterna i Radisson Hospitality AB (publ) (tillsammans med dess dotterföretag (”Target-gruppen”) från Radisson Hospitality, Inc. och HNA Sweden Hospitality Management AB (”Säljarna”) (”Förvärvet”).

Syftet med processen är att av innehavarna av Obligationerna begära ett samtycke (”Samtycket”) till ett avstående av dess rättigheter (”Change of Control Waiver”) under, och relaterad ändring (”Föreslagna Ändringen”) av, vissa bestämmelser i den ”Indenture” som reglerar villkoren för Obligationerna (”Indenture-avtalet”). Om Change of Control Waivern och den Föreslagna Ändringen blir gällande kommer (i) det tänkta Förvärvet av Target-gruppen från Säljarna att tillåtas utan att Emittenten behöver lämna ett erbjudande om återlösen av Obligationerna p.g.a. Förvärvet i enlighet med Indenture-avtalet (Change of Control Offer) och (ii) efterföljande överlåtelser av ägande i Target-gruppen till närstående bolag till Köparna att tillåtas utan behov av att lämna ett erbjudande om återlösen av Obligationerna i enlighet med Indenture-avtalet (Change of Control Offer).

Samtyckesbegäran löper ut kl. 17.00 London-tid den 25 september 2018.

Denna information är sådan information som Radisson Hospitality AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.30 den 19 september 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

KNUT KLEIVEN

Deputy President & CFO

knut.kleiven@radissonhotels.com

EVA-MARIA ERAUW

Executive Vice President & General Counsel

eva-maria.erauw@radissonhotels.com

OM RADISSON HOSPITALITY AB

Radisson Hospitality AB (publ) [tidigare Rezidor Hotel Group AB (publ)], noterat på Nasdaq Stockholm, är ett av de största hotellbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Radisson Hopitality AB är en del a Radisson Hotel Group, den elfte största hotellkoncernen i världen. Genom ett huvudfranchiseavtal med Radisson Hospitality Inc. USA utvecklar och driver Radisson Hospitality AB hotellvarumärkena Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED och Park Inn by Radisson över hela EMEA; tillsammans med Radisson Rewards bonusprogram för stamgäster. Sedan 2015 äger Radisson Hospitality AB 49% av prizeotel.

Radisson Hospitality AB:s hotellportfölj omfattar 486 hotell med mer än 107,136 rum i drift och under utveckling över hela EMEA. Radisson Hospitality AB och dess varumärken sysselsätter 45 000+ medarbetare. Radisson Hospitality AB har ett verksamhetsledande Responsible Business Program och är sedan 2010 utnämnd till ett av världens mest etiska bolag av den amerikanska tankesmedjan Etisphere. Radisson Hospitality AB:s huvudkontor ligger i Bryssel, Belgien.

För mer information om Radisson Hospitality AB, se www.radissonhospitalityab.com

För mer information om Radisson Hotel Group, se www.radissonhotelgroup.com