Radisson Hospitality AB har framgångsrikt erhållit ett samtycke till att underlätta det föreslagna förvärvet av mer än 50 procent av dess utestående aktier

26 Sep 2018

Radisson Hospitality AB (publ) (”Radisson Hospitality”) offentliggjorde att dess helägda dotterbolag Radisson Hotel Holdings AB (publ) (”Emittenten”) framgångsrikt har genomfört processen avseende begäran om samtycke relaterad till dess EUR 250 000 000 6,875 % seniora säkerställda obligationer med förfall år 2023 (”Obligationerna”) som tidigare har offentliggjorts i ett pressmeddelande den 19 september 2018. Syftet med processen avseende begäran om samtycke var att underlätta det, av ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. (锦江国际(集团)有限公司) (”Köparen”), föreslagna förvärvet under vissa redan existerande avtal (inklusive förändringar eller förlängningar av dessa) av mer än 50 % av de utestående aktierna och rösterna i Radisson Hospitality (tillsammans med dess dotterföretag (”Target-gruppen”) från Radisson Hospitality, Inc. och HNA Sweden Hospitality Management AB (”Säljarna”) (det föreslagna förvärvet nedan ”Förvärvet”).

Emittenten har nu erhållit de nödvändiga samtycken som krävs från innehavare av en majoritet av det aggregerade nominella beloppet av de utestående Obligationerna för att det avstående av rättigheter som efterfrågats (”Change of Control Waiver”) under, och den relaterade ändringen (”Föreslagna Ändringen”) av, vissa bestämmelser i den ”Indenture” som reglerar villkoren för Obligationerna (”Indenture-avtalet”) ska genomföras. Eftersom Change of Control Waiver och den Föreslagna Ändringen har genomförts så kommer Förvärvet och efterföljande överlåtelser av ägande i Target-gruppen till närstående bolag till Köparna att tillåtas utan behov av att lämna ett erbjudande om återlösen av Obligationerna i enlighet med Indenture-avtalet. Change of Control Waiver och den Föreslagna Ändringen kommer inte att träda ikraft om inte den ”consent-betalning” som ska göras till innehavare av Obligationer som har lämnat sitt samtycke, och inte senare giltigt återtagit detta, inte har betalats samt förrän Radisson Hospitality får kännedom om att Förvärvet har genomförts.

Denna information är sådan information som Radisson Hospitality AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 den 26 september 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

KNUT KLEIVEN
Deputy President & CFO
knut.kleiven@radissonhotels.com

EVA-MARIA ERAUW
Executive Vice President & General Counsel
eva-maria.erauw@radissonhotels.com

OM RADISSON HOSPITALITY AB

Radisson Hospitality AB (publ) [tidigare Rezidor Hotel Group AB (publ)], noterat på Nasdaq Stockholm, är ett av de största hotellbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Radisson Hopitality AB är en del a Radisson Hotel Group, den elfte största hotellkoncernen i världen. Genom ett huvudfranchiseavtal med Radisson Hospitality Inc. USA utvecklar och driver Radisson Hospitality AB hotellvarumärkena Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED och Park Inn by Radisson över hela EMEA; tillsammans med Radisson Rewards bonusprogram för stamgäster. Sedan 2015 äger Radisson Hospitality AB 49% av prizeotel.

Radisson Hospitality AB:s hotellportfölj omfattar 486 hotell med mer än 107,136 rum i drift och under utveckling över hela EMEA. Radisson Hospitality AB och dess varumärken sysselsätter 45 000+ medarbetare. Radisson Hospitality AB har ett verksamhetsledande Responsible Business Program och är sedan 2010 utnämnd till ett av världens mest etiska bolag av den amerikanska tankesmedjan Etisphere. Radisson Hospitality AB:s huvudkontor ligger i Bryssel, Belgien.

För mer information om Radisson Hospitality AB, se www.radissonhospitalityab.com
För mer information om Radisson Hotel Group, se www.radissonhotelgroup.com