Engångskostnader och svagare norsk marknad påverkar Rezidors resultat för 2014

18 Dec 2014

Förbättringen av marginalerna försenas på grund av den  svaga återhämtningen i Europa och utvecklingen i Ryssland

Engångskostnader hänförliga till stängningen av ett  hotell för renovering samt det utmanade affärsklimatet påverkar 2014 års  resultat för Rezidor Hotel Group och de utlovade marginalförbättringarna från initiativet Route 2015 försenas. Förbättringsprogrammet Route 2015 lanserades 2011  och hade som mål en förbättring av EBITDA-marginalen med 6–8 procentenheter  fram till år 2015, med fokus på intäktsgenerering, avgiftsbaserad tillväxt,  kostnadsbesparingar, garantitak samt portföljförvaltning.

– Vi har gjort stabila framsteg de senaste tre åren och  löst juridiska frågor samt drivit lönsamheten genom att kraftigt minska vår  kostnadsbas och målmedvetet arbeta med intäktsgenerering. Dessutom har de  åtgärder vi vidtagit gällande de hotell som har gått med förlust varit  framgångsrika. På grund av kostnaderna hänförliga till stängningen och  renoveringen av Radisson Blu Hotel Lyon, samt den ekonomiska motvinden i Norge  och i Europa som helhet minskar dock effekten av de här åtgärderna, kommenterar  Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef för Rezidor.

I Lyon i Frankrike har nyöppningen av ett hotell som  stängdes för renovering i januari 2014 blivit fördröjd till senare delen  av 2016 på grund av förekomsten av asbest i fastigheten. Hotellägaren står för  samtliga kostnader rörande asbestsaneringen, medan Rezidor får stå för  kostnaderna för den förlängda stängningsperioden. Den negativa påverkan från dessa kostnader har ökat till  12 miljoner euro, vilket i sin helhet kommer att belasta resultatet för 2014  (5.5 miljoner euro: Q3; 6.5 miljoner euro: Q4).

Vissa störningar på marknaden har också hämmat Rezidors  framgångar. Den för Rezidor viktiga norska marknaden, som svarar för  25 procent av koncernens omsättning, har försvagats på grund av det sjunkande  oljepriset, och marknadens  RevPAR för oktober och november har minskat med 4 respektive 7 procent  jämfört med föregående år. De geopolitiska utmaningarna i Ryssland och i  Ukraina har också påverkat utfallet av förbättringsåtgärderna i Route 2015.

– Vi har vidtagit flera åtgärder för att optimera  kostnadsbasen ytterligare genom en omstrukturering av organisationen. Vi följer  uppmärksamt den svaga ekonomiska återhämtningen i Europa och osäkerheten i  Ryssland. Route 2015 är fortfarande ett viktigt måldokument för att  driva en förbättring av marginalerna och lägga grunden för framtiden. Takten på  förbättringsprogrammet kommer att kopplas till den prognostiserade ekonomiska  utvecklingen, men vi förväntar oss att ta ytterligare steg mot målen under  2015. Vår övergripande, långsiktiga strategi ligger fast, med betoning på en  lönsam, hållbar och asset-light-tillväxt, med särskilt fokus på utvalda  tillväxtmarknader, säger Wolfgang M. Neumann.

För mer information, kontakta: 
  Knut Kleiven Vice VD & CFO, Knut.Kleiven@rezidor.com, +32 475 510 406

Informationen i det här pressmeddelandet har publicerats enligt svensk lag  om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med finansiella Instrument. Informationen publicerades den 18 december 2014.