Kallelse Till Årsstämma

23 Mar 2016

Rezidor Hotel Group AB (publ)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 15.00, på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Registreringen till årsstämman påbörjas kl. 14.00. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer årsstämman att simultantolkas till engelska.

A. Deltagande 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016; och
 • anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast fredagen den 15 april 2016, om möjligt, före kl. 16.00. Anmälan ska ske (a) per brev till Rezidor Hotel Group AB (publ), Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm, (b) per telefon 08 - 402 90 65, måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 16.00, (c) per e-post till AGM@Rezidor.com eller (d) via Bolagets webbplats www.Rezidor.com.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till årsstämmolokalen, kommer att skickas ut av Euroclear Sweden AB med början omkring måndagen den 18 april 2016.

Vid anmälan till Bolaget ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav och antal biträden (högst två). Aktieägare som representeras genom ombud ska skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt i original till Bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan handling som styrker undertecknarens behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.Rezidor.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos en bank eller liknande institution måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan om-registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 15 april 2016. Detta innebär att aktieägare som behöver sådan omregistrering i god tid före fredagen den 15 april 2016 måste underrätta förvaltaren därom.

Personuppgifter från anmälningsblanketter, fullmakter eller Bolagets aktiebok kommer att användas för nödvändig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokollet.

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

 • Stämmans öppnande.
 • Val av ordförande vid stämman.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Anförande av verkställande direktören.
 • Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet samt redogörelse för valberedningens arbete.
 • Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 • Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning avseende revisorns mandattid.
 • Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman.
 • Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
 • Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 • Val av revisor.
 • Beslut om valberedning.
 • Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare.
 • Beslut om:

a) inrättande av ett aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2016 (”LTIP 2016”);
b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2016; och 
c) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till LTIP 2016.

 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom Bolaget, attuppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förverkliga visionen, och att resultatet av arbetsgruppens arbete årligen ska avrapporteras till årsstämman.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att anta vision om absolut jämställdhet inom Bolaget, att uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förverkliga visionen och följa utvecklingen på jämställdhets- och etnicitetsområdet, och att resultatet av arbetsgruppens arbete årligen ska avrapporteras till årsstämman.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i Bolaget.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra styrelsen att, genom kontakter med relevanta myndigheter, verka för att möjligheten för styrelseledamöter i svenska aktiebolag att fakturera styrelsearvode via svensk eller utländsk juridisk person avskaffas.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att utreda införande av s.k. ”politikerkarantän” i Bolagets styrelse, att lägga fram förslag avseende s.k. ”politikerkarantän” senast på årsstämman 2017, och att uppdra åt styrelse att göra regeringen uppmärksam på behovet av införande av s.k. ”politikerkarantän”.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att göra regeringen uppmärksam på behovet av att möjligheten för svenska aktiebolag att ha olika röststarka aktier avskaffas.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för små och medelstora aktieägare i Bolagets styrelse och valberedning, och att uppdra åt styrelse att läggas fram förslag om sådan representation senast på årsstämman 2017.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att tillse att göromål av enklare karaktär ska kunna vidtas i Stockholm utan att behöva underställas Bolagets huvudkontor i Bryssel.
 • Stämmans avslutande.

B.2 Valberedning
Valberedningen inför årsstämman har bestått av Michael W. Andrew, representerande Carlson-koncernen, Katja Bergkvist, representerande Handelsbanken Fonder, Tomas Risbecker, representerande AMF Försäkring och Fonder och Trudy Rautio (dock utan rösträtt), styrelsens ordförande.

B.3 Förslag till beslut

Punkt 2 – Stämmoordförande
Valberedningen föreslår att advokaten Dick Lundqvist väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 10 b) – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning 
Styrelsen föreslår att av de cirka 271.1 miljoner euro, vilka står till årsstämmans förfogande, ska cirka 11,9 miljoner euro delas ut till Bolagets aktieägare och cirka 259,1 miljoner euro balanseras i ny räkning. Förslaget innebär en vinstutdelning om 0.07 euro per aktie. Den totala summan som föreslås för utdelning och den totala summan som föreslås balanseras i ny räkning baseras på samtliga utestående aktier per tisdagen den 15 mars 2016. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 25 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 2 maj 2016.
Punkt 11 – Ändring av Bolagets bolagsordning avseende revisorns mandattid
Styrelsen föreslår att § 8 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande:
”För granskning av styrelsens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring skall Bolagets årsstämma utse en revisor och en suppleant för denne eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.”
Punkt 12–14 – Val av styrelse, arvoden, m.m. 
Valberedningen föreslår:

 • att antalet styrelseledamöter, valda av årsstämman, ska vara sex utan suppleanter.
 • att styrelsearvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska förbli oförändrat från föregående år (dock att det föreslagna antalet styrelseledamöter emellertid är mindre jämfört med föregående år) och, beräknat på årsbasis, uppgå till 338 500 euro, varav 33 500 euro utgör arvode för utskottsarbete, fördelat enligt följande:
  • 80 000 euro till styrelsens ordförande;
  • 65 000 euro till styrelsens vice ordförande;
  • 40 000 euro till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • 9 000 euro till ordföranden av revisionsutskottet;
  • 6 000 euro till ordföranden av ersättningsutskottet;
  • 6 500 euro till var och en av övriga ledamöter av revisionsutskottet; samt
  • 4 000 euro till var och en av övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan Bolaget och ett av styrelseledamoten helägt (svenskt) aktiebolag, kan Bolaget medge att styrelsearvode faktureras genom det av styrelseledamoten helägda bolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och mervärdesskatt enligt lag.

 • att omval sker av David P. Berg, Staffan Bohman, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte Strömberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Douglas M. Andersson och Göte Dahlin har meddelat att de inte är tillgängliga för omval. 
För information om de föreslagna styrelseledamöterna besök Bolagets webbplats www.Rezidor.com.

 • att omval sker av Trudy Rautio till styrelsens ordförande.
 • att revisorn ska ha rätt till arvode enligt godkänd räkning.
 • att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat valberedningen att om Deloitte AB väljs som revisor kommer huvudansvarig revisor att vara Erik Olin.
 

Punkt 16 – Valberedning
Valberedningen föreslår följande instruktion för utseende av Bolagets valberedning:
Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets tre största aktieägare och styrelsens ordförande (dock utan rösträtt) (dvs. totalt fyra ledamöter). Namnen på de tre ägarrepresentanterna och aktieägarna de representerar ska offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. De största kända aktieägarna ska kontaktas av styrelseordföranden, baserat på Bolagets aktiebok tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas möjlighet att utse ledamot.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren i valberedningen, om inte ledamöterna enhälligt enas om en annan ordförande. Dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen. 
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. 
Om en väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare (som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av Bolagets tre största aktieägare) framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren plats i valberedningen genom att ersätta den minsta aktieägarens ledamot i valberedningen. 
Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman, ska ledamoten utsedd av denne aktieägare avgå och ersättas av en ny ledamot som ska utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre största aktieägarna eller, om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande för årsstämman;
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
 • ersättning till styrelseledamöterna specificerat för ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
 • val av revisor (i förekommande fall), revisorsuppleant (i förekommande fall) och arvode till revisorn; och
 • instruktion för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utöver sina andra skyldigheter, ska valberedningen även fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Aktieägare kan framställa nomineringsförslag till valberedningen; sådana förslag ska skickas till valberedningen till den adress som anges på Bolagets webbplats www.Rezidor.com. Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. Förslagen offentliggörs även på Bolagets webbplats. 
Punkt 17 – Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare (dvs. verkställande direktören och övriga medlemmar av Bolagets ledningsgrupp, nedan benämnda ”Ledande Befattningshavare”) för 2016:
Ersättning och andra anställningsvillkor för Ledande Befattningshavare ska vara konkurrenskraftiga och i linje med internationell marknadspraxis såsom definieras av en grupp av jämförbara internationella företag, både beträffande nivå och struktur på de individuella ersättningskomponenterna. Riktlinjerna, som gäller fram till nästa årsstämma, ska tillämpas avseende varje åtagande om, och varje förändring av, ersättning.
De individuella ersättningskomponenterna kan bestå av (i) fast årlig ersättning, (ii) rörlig ersättning (årlig och flerårig), (iii) pensionspremier och (iv) övriga förmåner.
Fast årlig ersättning
Den fasta årliga ersättningen ska utgöra en rimligt avvägd del av den totala ersättningen och utvärderas samt, om nödvändigt, justeras årligen baserat på ansvar, prestation och ersättningsnivå för varje Ledande Befattningshavare.
Rörlig ersättning
Rörlig ersättning kan bestå av årliga och fleråriga program och ska baseras på principen om betalning efter prestation.
Årliga rörliga ersättningsprogram ska vara kontantbaserade och representera en möjlighet att erhålla en procentandel av den fasta årliga ersättningen förutsatt att vissa ambitiösa, men uppnåbara, förutbestämda finansiella, operationella och individuella mål uppfylls. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga ersättningen variera från 0 procent upp till 75 procent av den fasta årliga ersättningen för de Ledande Befattningshavarna och vad gäller verkställande direktören upp till 150 procent av den fasta årliga ersättningen.
Fleråriga ersättningsprogram kan vara aktiebaserade och som utgångspunkt omfatta en treårig intjänandeperiod. Utformningen av sådan ersättning ska syfta till att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande och samordna deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen. Deltagarna inkluderar Ledande Befattningshavare och ett begränsat antal andra nyckelanställda. De materiella villkoren för samtliga aktiebaserade rörliga ersättningsprogram ska beslutas av bolagsstämma. 
Styrelsen har föreslagit, villkorat av bolagsstämmans godkännande, att ett aktiebaserat rörligt ersättningsprogram inrättas för treårsperioden 2016–2018 (LTIP 2016), såsom vidare framgår av punkten 18 nedan. För en beskrivning av tidigare beslutade aktiebaserade rörliga ersättningsprogram i Bolaget hänvisas till not 32 i årsredovisningen 2015. 
Pensionspremier
Alla framtida pensionsåtaganden ska vara avgiftsbestämda, beräknade på en procentandel av den fasta årliga ersättningen och ska inte beräknas på någon rörlig del av ersättningen.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan bestå av t.ex. tjänstebil, bostadsförmån, betald skolgång för minderåriga barn och reseersättningar.
Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningsperioder ska normalt sett inte överstiga 12 månader eller tre månader för vart femte anställningsår. Kombinerade avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från Bolagets sida (eller om tillämpligt annat bolag inom Rezidor-koncernen), ska inte överstiga 24 månader. I händelse av tvist kan tillämplig lagstiftning i vissa fall leda till avgångsvederlag överstigande det avtalade beloppet och kan då överstiga 24 månaders ersättning.
Styrelsens beredning och beslutsfattande i frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare
Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda och lämna förslag till styrelsen och styrelsen beslutar om anställningsvillkor och ersättning till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder och lämnar även förslag till styrelsen för principer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för beslut av styrelsen och som förslag till årsstämman.
Ersättningsutskottet godkänner, på förslag från verkställande direktören, ersättningsni­våer etc. för övriga medlemmar av Bolagets ledningsgrupp. 
Behörighet att besluta om avvikelse från dessa riktlinjer för ersättning  
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer för ersättning om särskilda skäl för detta föreligger i ett enskilt fall.
Under 2015 utnyttjade styrelsen sitt mandat att avvika från de antagna riktlinjerna och beslutade om en engångs s.k. ”stay on board”-ersättning för 2016 vilken är villkorad på visst sätt. För verkställande direktören uppgår denna ersättning till 150 procent av den fasta årliga ersättningen och för övriga Ledande Befattningshavare varierar ersättningen mellan 50 och 75 procent av den fasta årliga ersättningen. För en av de Ledande Befattningshavarna beslutade styrelsen därutöver om en ytterligare prestationsbaserad ersättning för 2016 och 2017. Denna extra prestationsbaserade ersättning kan variera mellan 0 och upp till 50 000 euro per år, med ytterligare möjlig utbetalning av 150 000 euro i slutet av 2017 baserat på den Ledande Befattningshavarens sammantagna prestation under åren 2015, 2016 och 2017. 
Punkt 18 – LTIP 2016
Punkt 18 a) – Inrättande av ett aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2016
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta LTIP 2016 (aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2016) med följande huvudsakliga villkor:

 • Programmet föreslås omfatta högst 40 ledande befattningshavare i Rezidor-koncernen vilka delas in i följande tre grupper: (i) verkställande direktören (”Grupp 1”), (ii) övriga medlemmar i Bolagets koncernledning (”Grupp 2”) och (iii) övriga nyckelanställda (”Grupp 3”). LTIP 2016 kommer att omfatta ett Matchningsaktieprogram och ett Prestationsaktieprogram. Deltagare i Grupp 1 och 2 kommer att erbjudas möjligheten att delta i Matchningsaktieprogrammet och Prestationsaktieprogrammet. Deltagare i Grupp 3 kommer att erbjudas att delta i Prestationsaktieprogrammet. Inbjudan att delta i LTIP 2016 ska normalt lämnas av Bolaget senast den 31 maj 2016.
 • Deltagare i Grupp 1 och 2 som accepterar erbjudandet om deltagande i LTIP 2016 ska förvärva Rezidor-aktier på Nasdaq Stockholm och/eller allokera sedan tidigare innehavda aktier till LTIP 2016 (”Sparaktier”). Sådana förvärv och/eller allokering ska normalt göras senast den 31 december 2016. Investeringen i, och/eller allokeringen av, Sparaktier måste uppgå till minst fem procent och högst tio procent av den fasta årliga bruttoersättningen för 2016 för deltagare i Grupp 1 och minst 2,5 procent och högst fem procent av den fasta årliga bruttoersättningen för 2016 för deltagare i Grupp 2, i varje fall omräknat till kronor. Det högsta antalet Sparaktier som kan förvärvas och/eller allokeras av en deltagare i LTIP 2016 ska beräknas genom att dividera ett belopp motsvarande den maximala procentandelen av en sådan deltagares fasta årliga bruttoersättningen för 2016, så som framgår ovan, med marknadspriset för Rezidor-aktien på Nasdaq Stockholm och avrundas enligt vad som vidare framgår av punkten vii) nedan.
 • För att kvalificera sig för tilldelning av Matchningsaktier (definierat nedan) ska deltagare i Grupp 1 och 2 uppfylla vissa krav, bl.a. (a) att Sparaktierna innehas av deltagaren i minst tre år efter att deltagaren anslutit sig till LTIP 2016 och (b) att deltagaren förblir anställd av ett bolag inom Rezidor-koncernen och inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd före utgången av sådan period. Undantag från dessa krav kan ges av styrelsen i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid avyttring av det bolag inom Rezidor-koncernen i vilket deltagaren är anställd.
 • Förutsatt uppfyllande av kraven under punkterna ii) och iii) ovan, ska deltagare i Grupp 1 och 2 vara berättigad till en aktie i Bolaget (”Matchningsaktie”) för varje innehavd Sparaktie.
 • Förutsatt uppfyllande av kraven under punkterna ii) och iii) ovan, och av prestationskraven i punkten ix) nedan, ska deltagare i Grupp 1 och 2 ges möjlighet att tilldelas ytterligare aktier (”Prestationsaktier”).
 • Deltagare i Grupp 3 kommer att erbjudas möjligheten att tilldelas Prestationsaktier villkorat av prestationskraven i punkten ix) nedan och att deltagaren förblir anställd av ett bolag inom Rezidor-koncernen och inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd före utgången av en treårsperiod från dagen då deltagaren anslutit sig till LTIP 2016. Undantag från dessa krav kan ges av styrelsen i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid avyttring av det bolag inom Rezidor-koncernen i vilket deltagaren är anställd.
 • Det högsta antal Prestationsaktier som kan tilldelas en deltagare i LTIP 2016 ska beräknas genom att dividera ett belopp motsvarande en viss procentandel av en deltagares fasta årliga bruttoersättning för 2016 med marknadspriset för Rezidor-aktien på Nasdaq Stockholm och avrundas till det omedelbart högre heltalet aktier. Den relevanta procentandelen av den fasta årliga bruttoersättningen för 2016 ska vara 150 procent för deltagare i Grupp 1, 50–75 procent för deltagare i Grupp 2 och 30–38 procent för deltagare i Grupp 3, i varje fall omräknat till kronor. Marknadspriset för Rezidor-aktien ska motsvara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Rezidor-aktien på Nasdaq Stockholm (i kronor) under en sammanhängande period av fem handelsdagar omedelbart före den dag som deltagarna inbjudits att delta i LTIP 2016.
 • Prestationsmålen för LTIP 2016 ska baseras på Rezidor-koncernens sammanlagda vinst per aktie för räkenskapsåren 2016–2018.
 • Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier kommer att beslutas av styrelsen 2019 efter utgången av den treåriga intjänandeperioden. I samband därmed kommer styrelsen även att offentliggöra prestationsmålen och i vilken utsträckning dessa mål har uppfyllts. Om den maximala prestationsnivån har uppnåtts eller överskridits kommer tilldelningen av Prestationsaktier att uppgå till (men inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier som kan tilldelas enligt punkten vii) ovan. Om prestationsutfallet understiger den maximala nivån men uppgår till eller överstiger miniminivån kommer Prestationsaktier att tilldelas deltagarna baserat på uppfyllandegrad. Ett prestationsutfall uppgående till miniminivån ger tilldelning om 25 procent av det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske om prestationsutfallet understiger miniminivån.
 • Den sammanlagda tilldelningen av aktier enligt LTIP 2016 (inkluderande Matchningsaktier och Prestationsaktier) och aktier som kan komma att överlåtas på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till LTIP 2016 får inte överstiga 1 707 077 aktier, motsvarande cirka 1,0 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget (dvs. det totala antalet utgivna aktier i Bolaget reducerat med det antal egna aktier som innehas av Bolaget). Om nödvändigt ska tilldelning av Prestationsaktier reduceras proportionellt för att säkerställa att tilldelningen inte överskrider det maximala antalet aktier som kan tilldelas.
 • Om samtliga villkor för tilldelning av Matchningsaktier respektive Prestationsaktier enligt LTIP 2016 uppfylls ska tilldelning av Matchningsaktier respektive Prestationsaktier ske efter offentliggörande av den andra kvartalsrapporten 2019. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för deltagarnas skattskyldighet.
 • Vissa avvikelser från, eller justeringar av, villkoren för LTIP 2016 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis likväl som marknadsförutsättningar.
 • Uppstår väsentliga förändringar inom Rezidor-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, kan leda till att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimlig, ska styrelsen även ha rätt att göra andra justeringar av LTIP 2016, t.ex. att besluta om minskad tilldelning av Prestationsaktier.
 • Omräkning av villkoren för tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier ska göras i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.
 • Styrelsen, eller en av styrelsen inrättad kommitté för dessa ändamål, ska ansvara för förberedelse och hanteringen av programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren.
 • Säkringsåtgärder för LTIP 2016
  Styrelsen anser att utnyttjande av tidigare återköpta egna aktier utgör den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra LTIP 2016 (se punkt 18 b) nedan).

Punkt 18 b) – Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2016
För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2016 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier sedan tidigare innehavda av Bolaget till deltagarna i LTIP 2016 och till Bolagets dotterbolag på följande villkor:

 • Högst 1 484 415 aktier får överlåtas till deltagare i LTIP 2016 som Matchnings- och/eller Prestationsaktier.
 • Egna aktier får överlåtas till deltagare i LTIP 2016 i enlighet med villkoren för LTIP 2016 och vederlagsfritt till de av Bolagets dotterbolag som är arbetsgivarbolag till deltagare i LTIP 2016, förutsatt att sådant dotterbolag omedelbart överlåter dessa aktier till relevanta deltagare i LTIP 2016.
 • Överlåtelser av egna aktier ska ske vederlagsfritt (med förbehåll för deltagarnas skattskyldighet såsom framgår av punkt 18 a) xi ovan), vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTIP 2016 har rätt att tilldelas aktier, dvs. efter offentliggörande av den andra kvartalsrapporten 2019.
 • Det antal egna aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande:

 • De föreslagna överlåtelserna av egna aktier sedan tidigare innehavda av Bolaget till deltagarna i LTIP 2016 utgör en integrerad del av inrättandet av LTIP 2016 och, som framgår ovan, utgör den mest kostnadseffektiva och flexibla säkringsmetoden för LTIP 2016. Styrelsen anser det vara till fördel för Bolaget och Bolagets aktieägare att deltagarna i LTIP 2016 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Bolaget.
 • Om årsstämman inte godkänner förslaget till beslut enligt ovan kan styrelsen istället säkra Bolagets leverans av aktier – helt eller delvis – till deltagare i LTIP 2016 genom avtal (aktieswapavtal, certifikat eller liknande) med ett finansiellt institut anlitat för detta specifika ändamål som enligt sådant avtal i eget namn förvärvar och överlåter Rezidor-aktier till deltagarna i LTIP 2016.

Punkt 18 c) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till LTIP 2016
För att täcka sociala avgifter och andra kostnader relaterade till LTIP 2016 föreslår styrelsen att den bemyndigas att besluta om överlåtelser av egna aktier sedan tidigare innehavda av Bolaget på en reglerad marknad på följande villkor:

 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen dock längst till årsstämman 2017.
 • Högst 222 662 egna aktier sedan tidigare innehavda av Bolaget får överlåtas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader relaterade till LTIP 2016.
 • Överlåtelser får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet (spread) varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • Det antal aktier som kan komma att överlåtas är föremål för omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Punkt 19–26 – Förslag väckta av aktieägaren Thorwald Arvidsson

 • Förslagen framgår av dagordningen.

C. Övrigt

Totalt antal aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 174 388 857 varav 3 681 138 aktier och röster innehas av Bolaget.  
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens (i) förslag enligt punkt 18 a) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst hälften av de angivna rösterna, (ii) förslag enligt punkt 18 b) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna och (iii) förslag enligt punkterna 11 och 18 c) ovan krävs att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 
Fullständiga förslag, m.m. 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen och de fullständiga förslagen och yttrandena avseende punkterna 11, 17 och 18 på dagordningen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Klarabergsviadukten 70 C7, 111 64 Stockholm, senast från torsdagen den 31 mars 2016. Handlingarna kommer också hållas tillgängliga senast från samma datum på Bolagets webbplats www.Rezidor.com och kommer att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att vid årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, (iii) Bolagets förhållande till annat bolag inom Rezidor-koncernen, (iv) koncernredovisningen, och (v) sådana förhållanden beträffande andra bolag inom Rezidor-koncernen som avses i punkterna (i) och (ii). Styrelsen och den verkställande direktören är endast skyldiga att efterkomma sådan begäran om upplysningar förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. 
* * *
Stockholm i mars 2016
Rezidor Hotel Group AB (publ)
Styrelsen