Kallelse Till Årsstamma

30 Mar 2017

Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 15.00, på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Registreringen till årsstämman påbörjas kl. 14.00. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer årsstämman att simultantolkas till engelska.

A. Deltagande 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 22 april 2017. Eftersom denna dag är en lördag måste aktieägare försäkra sig om att de är införda i aktieboken fredagen den 21 april 2017; och
 • anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast måndagen den 24 april 2017, om möjligt, före kl. 16.00. Anmälan ska ske (a) per brev till Rezidor Hotel Group AB (publ), Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm, (b) per telefon 08-402 90 65, måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 16.00, (c) per e-post till AGM@Rezidor.com eller (d) via Bolagets webbplats www.Rezidor.com.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till årsstämmolokalen, kommer att skickas ut av Euroclear Sweden AB med början omkring måndagen den 24 april 2017.

Vid anmälan till Bolaget ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav och antal biträden (högst två). Aktieägare som representeras genom ombud ska skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt i original till Bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan handling som styrker undertecknarens behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.Rezidor.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos en bank eller liknande institution måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan om-registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 21 april 2017. Detta innebär att aktieägare som behöver sådan omregistrering i god tid före fredagen den 21 april 2017 måste underrätta förvaltaren därom.

Personuppgifter från anmälningsblanketter, fullmakter eller Bolagets aktiebok kommer att användas för nödvändig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokollet.

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

 • Stämmans öppnande.
 • Val av ordförande vid stämman.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Anförande av verkställande direktören.
 • Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet samt redogörelse för valberedningens arbete.
 • Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 • Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman.
 • Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
 • Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 • Val av revisor.
 • Beslut om valberedning.
 • Beslut om a) riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare föreslagna av styrelsen och b) ändring av sådana riktlinjer föreslagna av HNA Tourism Group Co, Ltd genom sitt indirekt helägda dotterbolag Carlson Hotels, Inc.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom Bolaget, att uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förverkliga visionen, och att resultatet av arbetsgruppens arbete årligen ska avrapporteras till årsstämman.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att anta vision om absolut jämställdhet inom Bolaget, att uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förverkliga visionen och följa utvecklingen på jämställdhets- och etnicitetsområdet, och att resultatet av arbetsgruppens arbete årligen ska avrapporteras till årsstämman.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i Bolaget.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra styrelsen att, genom kontakter med relevanta myndigheter, verka för att möjligheten för styrelseledamöter i svenska aktiebolag att fakturera styrelsearvode via svensk eller utländsk juridisk person avskaffas.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att utreda införande av s.k. ”politikerkarantän” i Bolagets styrelse, att lägga fram förslag avseende s.k. ”politikerkarantän” senast på årsstämman 2018, att uppdra åt styrelse att göra regeringen uppmärksam på behovet av införande av s.k. ”politikerkarantän” och att inkludera följande stycke i § 7 i Bolagets bolagsordning: ”Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år har förflutit från det att vederbörande lämnat statsrådsuppdraget. Detsamma ska gälla förutvarande statssekreterare.”
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att göra regeringen uppmärksam på behovet av att möjligheten för svenska aktiebolag att ha olika röststarka aktier avskaffas.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för små och medelstora aktieägare i Bolagets styrelse och valberedning, och att uppdra åt styrelse att läggas fram förslag om sådan representation senast på årsstämman 2018.
 • Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende att årsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att tillse att göromål av enklare karaktär ska kunna vidtas i Stockholm utan att behöva underställas Bolagets huvudkontor i Bryssel.
 • Stämmans avslutande.

B.2 Valberedning
I enlighet med den instruktion för utseende av valberedning som beslutades av årsstämman i Bolaget den 21 april 2016 (och enligt vilken valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets tre största aktieägare och styrelsens ordförande (utan rösträtt)) och baserat på en utskrift av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2016 identifierades de tre största aktieägarna i Bolaget.
Valberedningens sammansättning, såvitt avser Bolagets tre största aktieägare, offentliggjordes den 31 oktober 2016 och bestod då av Kerry Olson, som representant för Carlson Hotels, Inc. (“Carlson Hotels”), Tomas Risbecker, representant för AMF Försäkring och Fonder samt Fredrik Carlsson, representant för Provobis Holding AB.
Den 7 december 2016, offentliggjorde HNA Tourism Group Co, Ltd. (”HNA Tourism”), ett dotterbolag till HNA Group Co., Ltd. (”HNA Group”) (tillsammans ”HNA”) att förvärvet av Carlson Hotels Inc. från Carlson Hospitality Group, Inc. blivit framgångsrikt genomfört. Transaktionen inkluderade Carlson Hotels innehav i Bolaget, motsvarande 51,3 % av utestående aktier och röster. Efter genomförandet av transaktionen informerade HNA Tourism Bolaget att man ersatt Carlson Hotels representant i valberedningen med Charles B. Mobus, Jr.
Den 13 mars 2017 informerade Fredrik Carlsson Bolaget om att han lämnar valberedningen mot bakgrund av att Provobis Holding AB sålt sina aktier i Bolaget. Den 16 mars 2017 informerade Tomas Risbecker Bolaget om att han lämnar valberedningen mot bakgrund av att AMF Försäkring och Fonder sålt sina aktier i Bolaget. Då det var kort tid kvar till den planerade årsstämman har Bolaget inte kunnat hitta ersättare till Fredrik Carlsson eller Tomas Risbecker.
Efter det att Provobis Holding AB och AMF Försäkring och Fonder lämnat valberedningen, består den av Charles B. Mobus, Jr. som representant för HNA Tourism samt styrelsens ordförande (utan rösträtt). Styrelsens ordförande har inte deltagit i beredningen av valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och därtill hörande förslag.
HNA Tourism innehar cirka 51,3 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.

B.3 Förslag till beslut

Punkt 2 – Stämmoordförande
Valberedningen föreslår att advokaten Dick Lundqvist väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 10 b) – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning 
Styrelsen föreslår att av de cirka 261,2 miljoner euro, vilka står till årsstämmans förfogande, ska cirka 8,5 miljoner euro delas ut till Bolagets aktieägare och cirka 252,6 miljoner euro balanseras i ny räkning. Förslaget innebär en vinstutdelning om 0,05 euro per aktie. Den totala summan som föreslås för utdelning och den totala summan som föreslås balanseras i ny räkning baseras på samtliga utestående aktier per fredagen den 24 mars 2017. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 3 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 8 maj 2017.
Punkt 11–14 – Val av styrelse, arvoden, m.m. 
Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, valda av årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara åtta (8) utan suppleanter.
Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn
Valberedningen föreslår att arvoden till styrelseledamöterna, valda av årsstämman, beräknat på årsbasis ska utgå enligt följande:

 • 40 000 euro till var och en av ledamöterna som inte är anställda av Bolaget eller HNA;
 • 9 000 euro till ordförande i revisionsutskottet som inte är anställd av Bolaget eller HNA;
 • 6 500 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet som inte är anställda av Bolaget eller HNA;
 • 6 000 euro till ordförande av ersättningsutskottet som inte är anställd av Bolaget eller HNA; och
 • 4 000 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet som inte är anställda av Bolaget eller HNA.

Valberedningens förslag innebär att styrelseledamöter som är anställda av Bolaget eller HNA inte ska erhålla något arvode för sina styrelseuppdrag.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår val av Xin Di, Liu Daoqi, Charles B. Mobus, Jr., Song Xiang, Wolfgang M. Neumann, Lo Kin Ching, Andreas Schmid och Thomas Staehelin för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Eftersom fler än hälften av de föreslagna styrelseledamöterna är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förutsätter den föreslagna styrelsesammansättningen att Bolagsverket medger dispens från bosättningskravet.
För information om de föreslagna styrelseledamöterna besök Bolagets webbplats www.Rezidor.com.
Staffan Bohman, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte Strömberg har avböjt omval. David P. Berg lämnade styrelsen den 27 januari 2017.
Valberedningen föreslår att Xin Di väljs till styrelseordförande.
Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 15 – Valberedning
Valberedningen föreslår följande instruktion för utseende av Bolagets valberedning:
Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets tre största aktieägare och styrelsens ordförande (dock utan rösträtt) (dvs. totalt fyra ledamöter). Namnen på de tre ägarrepresentanterna och aktieägarna de representerar ska offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. De största kända aktieägarna, baserat på Bolagets aktiebok tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2017, ska kontaktas av styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår att utnyttja sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas möjlighet att utse ledamot.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren i valberedningen, om inte ledamöterna enhälligt enas om en annan ordförande. Dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode.
Om en väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare (som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av Bolagets tre största aktieägare) framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren plats i valberedningen genom att ersätta den minsta aktieägarens ledamot i valberedningen.
Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman, ska ledamoten utsedd av denne aktieägare avgå och ersättas av en ny ledamot som ska utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre största aktieägarna eller, om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande för årsstämman;
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
 • ersättning till styrelseledamöterna specificerat för ordförande och övriga
 • ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
 • val av revisor (i förekommande fall), revisorssuppleant (i förekommande fall) och
 • arvode till revisorn; och
 • instruktion för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utöver sina andra skyldigheter, ska valberedningen även fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Aktieägare kan framställa nomineringsförslag till valberedningen; sådana förslag ska skickas till valberedningen till den adress som anges på Bolagets webbplats www.Rezidor.com. Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. Förslagen offentliggörs även på Bolagets webbplats.
Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare
Bolagets styrelse föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare:
Styrelsen noterar att Bolagets majoritetsaktieägare har föreslagit att samtliga styrelseledamöter ska avsättas och ersättas med nya styrelseledamöter vid årsstämman. Trots detta har den sittande styrelsen en skyldighet att föreslå riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare (dvs. verkställande direktören och övriga sex medlemmar i Bolagets ledningsgrupp, nedan benämnda ”Ledande Befattningshavare”) vid denna årsstämma. Styrelsen anser att de existerande riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare (det vill säga de riktlinjer som antogs vid årsstämman i april 2016) uppfyller Bolagets nuvarande behov och föreslår därför att dessa principer ska fortsätta tillämpas i alla väsentliga avseenden i enlighet med nedan.
Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med internationell marknadspraxis såsom definieras av en grupp av jämförbara internationella företag, både beträffande nivå och struktur på de individuella ersättningskomponenterna. De individuella ersättningskomponenterna av den totala ersättningen kan bestå av fast årlig ersättning, rörlig ersättning (årlig och flerårig), pensionspremier och övriga förmåner. Riktlinjerna, som gäller fram till nästa årsstämma, ska tillämpas avseende varje åtagande om, och varje förändring av, ersättning.
Den fasta årliga ersättningen ska utgöra en rimligt avvägd del av den totala ersättningen och kan justeras årligen baserat på ansvar, prestation och ersättningsnivå för varje Ledande Befattningshavare.
Rörlig ersättning kommer att utgöras av årliga och fleråriga program och baseras på principen om betalning efter prestation. Årliga rörliga ersättningsprogram ska vara kontantbaserade och representera en möjlighet att erhålla en procentandel av den fasta årliga ersättningen förutsatt att vissa ambitiösa, men uppnåbara, förutbestämda finansiella, operationella och individuella mål uppfylls. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga ersättningen variera från 0 till 75 procent av den fasta årliga ersättningen för de Ledande Befattningshavarna och vad gäller den verkställande direktören upp till 150 procent av den fasta årliga ersättningen.
Fleråriga ersättningsprogram kommer vanligtvis vara aktiebaserade och omfatta en treårig intjänandeperiod. Utformningen av sådan ersättning ska syfta till att främja Bolagets prestationer och samordna deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen. Deltagarna inkluderar den verkställande direktören, övriga Ledande Befattningshavare och ett begränsat antal andra nyckelanställda. De materiella villkoren för samtliga aktiebaserade rörliga ersättningsprogram ska beslutas av bolagsstämma.
Alla framtida pensionsåtaganden ska vara avgiftsbestämda, beräknade på en procentandel av den fasta årliga ersättningen och ska inte beräknas på någon rörlig del av ersättningen.
Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, bostadsförmån, betald skolgång för minderåriga barn och reseersättningar.
Uppsägningsperioder ska normalt sett inte överstiga 12 månader eller tre månader för vart femte anställningsår. Kombinerade avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från Bolagets sida ska inte överstiga 24 månader. I händelse av tvist kan tillämplig lagstiftning i vissa fall leda till avgångsvederlag överstigande det avtalade beloppet och kan då överstiga 24 månaders ersättning.
Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda och lämna förslag till styrelsen om ersättning m.m. för den verkställande direktören. Ersättningsutskottet godkänner, på förslag från den verkställande direktören, ersättningsnivåer m.m. för de andra medlemmarna i ledningsgruppen. Ersättningsutskottet bereder och lämnar även förslag till styrelsen för principer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för beslut av styrelsen och som förslag till årsstämman.
För en beskrivning av de utestående aktiebaserade rörliga ersättningsprogrammen i Bolaget hänvisas till not 32 i årsredovisningen för 2016.
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer för ersättning om särskilda skäl för detta föreligger i ett enskilt fall.
Under 2016 utnyttjade styrelsen sitt mandat att avvika från de antagna riktlinjerna och beslutade om en engångs s.k. ”stay on board”-ersättning för 2017 vilken är villkorad på visst sätt. För den verkställande direktören uppgår bonusen till 150 procent av den fasta årliga ersättningen och för de övriga Ledande Befattningshavarna varierar bonusen mellan 50 och 75 procent av den fasta årliga ersättningen.

HNA Tourism Group Co, Ltd genom sitt indirekt helägda dotterbolag Carlson Hotels, Inc. föreslår att det femte stycket i ovanstående riktlinjer ändras enligt följande:
Fleråriga ersättningsprogram kan vara aktie- eller kontantbaserade och vanligtvis omfatta en treårig intjänandeperiod. Utformningen av sådan ersättning ska syfta till att främja Bolagets prestationer och samordna deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen. Deltagarna inkluderar den verkställande direktören, övriga Ledande Befattningshavare och ett begränsat antal andra nyckelanställda. De materiella villkoren för samtliga aktiebaserade rörliga ersättningsprogram ska beslutas av bolagsstämma.
Punkt 17–24 – Förslag väckta av aktieägaren Thorwald Arvidsson 
Förslagen framgår av dagordningen.

C. Övrigt

Totalt antal aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 174 388 857 varav 3 681 138 aktier och röster innehas av Bolaget.
Fullständiga förslag, m.m. 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Klarabergsviadukten 70 C7, 111 64 Stockholm, senast från fredagen den 7 april 2017. Handlingarna kommer också hållas tillgängliga senast från samma datum på Bolagets webbplats www.Rezidor.com och kommer att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att vid årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, (iii) Bolagets förhållande till annat bolag inom Rezidor-koncernen, (iv) koncernredovisningen, och (v) sådana förhållanden beträffande andra bolag inom Rezidor-koncernen som avses i punkterna (i) och (ii). Styrelsen och den verkställande direktören är endast skyldiga att efterkomma sådan begäran om upplysningar förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

 

* * *
Stockholm i mars 2017
Rezidor Hotel Group AB (publ)
Styrelsen