Kallelse till årsstämma 2009

23 Mar 2009

 
 

 

 

Rezidor Hotel Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 10.00, på Radisson SAS Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Registreringen börjar kl. 08.30.

 1. Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 17 april 2009, dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman hos Bolaget senast kl. 16.00 den 17 april 2009. Anmälan skall ske antingen per brev till Rezidor Hotel Group AB (publ), Årsstämman, Box 7832, 103 98 STOCKHOLM, per telefon 08 - 402 90 65 måndag till fredag mellan kl. 09.00 och kl. 16.00, per telefax (märkt Rezidor) 08 - 10 53 67, eller per e-post AGM@Rezidor.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till Bolaget i original före årsstämman. Anmälningsblankett och fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.Rezidor.com. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 17 april 2009. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan registrering i god tid före den 17 april 2009 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

 1. Ärenden på årsstämman

B. 1              Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  8. Verkställande direktörens anförande.
  9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet, revisionsutskottet och finansutskottet samt arbetet i valberedningen.
  10. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  2. Fastställande av arvoden åt styrelse.
  3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
  4. Val av revisor och fastställande av arvoden åt revisor.
  5. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
  6. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
  7. (i)            Beslut om aktierelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen.

(ii)           Beslut om justering av villkoren för 2008 års långsiktiga, prestationsbaserade incitamentsprogram.

  1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier.
  2. Beslut om ändring av bolagsordningen angående tid och sätt för kallelse.
  3. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  4. Stämmans avslutande.

B.2      Förslag till beslut

Punkt 2 – Förslag till stämmoordförande

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Dick Lundqvist.

Punkt 10 b) – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2008 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Punkterna 11-13 – Förslag till val av styrelse, arvoden m.m.

Den valberedning som etablerats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslöts av årsstämman den 23 april 2008 representerande de tre största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser dessa punkter på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut:

att antalet styrelseledamöter skall uppgå till nio;

att det sammanlagda styrelsearvodet att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är oförändrat och därmed fastställs till 388.000 euro, varav 35.000 euro utgör arvode för utskottsarbete. Arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 65.000 euro och till var och en av övriga ledamöter med 36.000 euro samt därtill 7.500 euro till ordföranden av revisionsutskottet, och 5.000 euro till respektive ordföranden av ersättningsutskottet och finansutskottet samt 3.750 euro till envar ledamot i revisionsutskottet, och 2.500 euro till envar ledamot i ersättningsutskottet och finansutskottet. Styrelseledamot erhåller endast ersättning för arbete i ett av utskotten;

att omval sker av styrelseledamöterna Göte Dahlin, Harald Einsmann, Urban Jansson, Hubert Joly, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Barry Wilson, Jay S. Witzel och Benny Zakrisson;
att Urban Jansson omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisor och fastställande av arvoden åt revisor

Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år från årsstämmans avslutande intill slutet av årsstämman 2013. Deloitte AB har meddelat att, om bolaget väljs till revisor, auktoriserade revisorn Thomas Strömberg kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Förslag till utseende av valberedning

Valberedningen föreslår följande beträffande Bolagets nomineringsprocess.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämma. De största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelseordföranden på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2009. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enhälligt enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägarens ledamot i valberedningen med denne aktieägares ledamot.

En ledamot i valberedningen som har utsetts av en aktieägare som avyttrat en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman och därmed inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna, skall avgå och ersättas av en ny ledamot som skall utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Förändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

•     val av stämmoordförande,
•     val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
•     styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
•     val av (om erforderligt) och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
•     principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Aktieägare som önskar framställa förslag till valberedningen skall skicka sådant förslag till valberedningens adress som anges på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag skall ingå i kallelsen till årsstämman och offentliggöras på Bolagets hemsida.

Punkt 16 – Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att ersättningen skall vara individuell och marknadsmässig ur internationellt perspektiv samt bestämd till den nivå som erfordras för att rekrytera och behålla personal med kompetens och kapacitet att uppfylla Bolagets finansiella och strategiska mål. Med bolagsledningen avses Bolagets ledningsgrupp bestående av elva personer inklusive verkställande direktören.

Ersättningarna skall utgöras av en avvägd sammansättning av fast lön, rörlig lön, pensions­premier, ett aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Rörlig lön skall vara marknadsanpassad ur internationellt perspektiv och premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Utfallet för rörlig ersättning skall ha en övre gräns om maximalt 150% till 200% av den fasta lönen för verkställande direktören och maximalt 40 till 75% av den fasta lönen för övriga i Bolagets ledningsgrupp. Långsiktig aktierelaterad lön behandlas under punkten 17.

Frågor om anställningsvillkor till verkställande direktören bereds av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen. Verkställande direktören beslutar om anställningsvillkor för övriga bolagsledningen efter godkännande från styrelsens ersättningsutskott. Det föreslås att styrelsen bemyndigas att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 17 (i)-(ii) – Aktierelaterade incitamentsprogram
17 (i) Förslag till beslut om A) inrättande av långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram, B) bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad och C) överlåtelse av förvärvade egna aktier till deltagare i incitamentsprogrammet

Bakgrund och beskrivning
Långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom koncernen har antagits av årsstämmorna 2007 respektive 2008. Mot bakgrund av den rådande generella ekonomiska osäkerheten anser styrelsen att, i jämförelse med det program som antogs av årsstämman 2008, ett delvis reviderat och förenklat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram bör föreslås årsstämman 2009 och inrättas för ledande befattningshavare inom koncernen. Syftet med det föreslagna programmet är att tillförsäkra att ersättningen inom koncernen understödjer en sammanlänkning av de ledande befattningshavarnas och aktieägarnas intressen och att en rimlig andel av ersättningen är kopplad till Bolagets prestation. Styrelsen anser vidare att det föreslagna programmet underlättar att kunna behålla ledande befattningshavare och återspeglar marknadspraxis.

Deltagare i programmet skall ges möjlighet att, efter en treårig kvalifikations­period, vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier i Bolaget (”Prestationsaktier”), förutsatt uppnående av vissa finansiella mål. Kvalifikationsperioden löper från den dag då rätt till deltagande i programmet erbjuds deltagare fram till dagen för tilldelning av Prestationsaktier. Omfattningen av varje ledande befattningshavares deltagande i programmet skall vara begränsad till ett beräknat värde av rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier i förhållande till den fasta grundlönen. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter därutöver att vissa finansiella mål, kopplade till relativ totalavkastning (”TSR”) och utveckling i vinst per aktie (”EPS”), uppnås under en treårig prestationsperiod omfattande räkenskapsåren 2009 – 2011. Vid tilldelning av relevant antal Prestationsaktier skall deltagare för envar tilldelad Prestationsaktie även vara berättigad att erhålla ett kontantbelopp motsvarande den på Prestationsaktien belöpande kontantutdelningen under kvalifikationsperioden.

Incitamentsprogram enligt de principer som framgår ovan avses inrättas även för kommande år, förutsatt beslut därom vid respektive relevant årsstämma. För 2009 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om inrättande av ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram med de huvudsakliga villkor som framgår nedan (”Prestationsaktieprogram 2009”).

Styrelsens huvudsakliga förslag till beslut framgår av punkterna A) – C) nedan

A) Huvudsakliga villkor för Prestationsaktieprogram 2009
Deltagande i Prestationsaktieprogram 2009 skall erbjudas högst 30 ledande befattningshavare inom koncernen. Löptiden för Prestationsaktieprogram 2009 skall vara cirka tre år och programmet skall omfatta sammanlagt högst 1.700.000 aktier – varav högst 1.350.000 aktier får överlåtas till deltagare i programmet i form av Prestations­aktier och högst 350.000 aktier får överlåtas på en reglerad marknad för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmet. Det antal aktier som högst kan komma att tilldelas som Prestationsaktier till deltagare i Prestationsprogram 2009 motsvarar cirka 0,90 procent av antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget. Inklusive de aktier som kan komma att säljas på marknaden till gällande marknadspris för att täcka sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmet omfattar det totala antalet aktier under programmet cirka 1,13 procent av antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget.
Deltagare ges möjlighet att, förutsatt att TSR- och EPS-målen uppnås, vederlagsfritt erhålla tilldelning av Prestationsaktier efter utgången av den treåriga kvalifikationsperioden. Vid tilldelning av relevant antal Prestationsaktier skall deltagare för envar tilldelad Prestationsaktie även vara berättigad att erhålla ett kontantbelopp motsvarande den på Prestationsaktien belöpande kontantutdelningen under kvalifikationsperioden.

Det totala värdet av rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier är begränsat till 50 procent av 2009 års grundlön före skatt (”Grundlönen”) för verkställande direktören och finanschefen, till 35 procent av Grundlönen för affärsområdescheferna, utvecklingschefen och varumärkeschefen (totalt fyra personer), till 25 procent av Grundlönen för övriga deltagare ur bolagsledningen samt till 15 procent av Grundlönen för resterande deltagare i programmet. Tilldelning av Prestationsaktier skall baseras på deltagarens Grundlön i förhållande till det genomsnittliga marknadsvärdet för aktien i Bolaget under en period om fem (5) handelsdagar före det datum då rätt att erhålla tilldelning under Prestationsaktieprogram 2009 erbjuds.

De finansiella målen, och därmed tilldelningen av Prestationsaktier, skall under en treårig prestationsperiod omfattande räkenskapsåren 2009 – 2011 till 75 procent baseras på Bolagets TSR (varav 75 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar en grupp om 11 marknadsnoterade, jämförbara internationella hotellbolag och 25 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar de bolag som ingår i OMXS 30 index) samt till 25 procent baseras på Bolagets utveckling i EPS. TSR motsvarar den totalavkastning aktieägarna erhåller på aktieägandet med beaktande av både aktiekursrörelser och eventuell lämnad utdelning. Styrelsen anser att genom att knyta tilldelningen av Prestationsaktier till både TSR och utvecklingen i EPS stärks programmets robusthet, motiveras deltagarna i högre grad och programmet blir i linje med marknadspraxis.

De finansiella målen för tilldelning av Prestationsaktier under Prestations­aktieprogram 2009 inkluderar såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Uppnås lägre finansiella mål än maximinivån under den treåriga prestationsperioden kommer således ett lägre antal Prestationsaktier att tilldelas.

Tilldelning av Prestationsaktier och utbetalning av ovan nämnda kontantbelopp kommer att ske i samband med offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2012. Omräkning av villkoren för tilldelning av Prestationsaktier sker i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Vidare innefattar programmet ett utspädningstak av innebörd att det antal Prestationsaktier som kan överlåtas till deltagare i programmet kommer att minskas proportionellt om kursrörelser i aktien i Bolaget, under tiden fram till och med utgången av ovan angiven mätperiod för fastställande av marknadsvärdet för aktien i Bolaget, skulle resultera i ett totalt antal Prestationsaktier (inklusive det antal aktier som erfordras för att täcka de sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmet som belöper på tilldelade Prestationsaktier) som överstiger 1.700.000 aktier.

Vid upphörande av anställningen inom koncernen under den treåriga kvalifikationsperioden förfaller normalt rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier. För det fall verkställande direktören pensioneras under kvalifikationsperioden kommer dennes rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier att minskas proportionerligt i förhållande till återstående tid av kvalifikationsperioden. Styrelsen skall i vissa särskilda fall äga rätt att justera eller avsluta Prestationsaktieprogram 2009 i förtid. Styrelsen skall därutöver äga rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra det i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser.

B) Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad
Styrelsen skall bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Högst 1.350.000 aktier får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2009. Högst 350.000 aktier får förvärvas och överlåtas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till Prestationsaktieprogram 2009 eller annat tidigare implementerat prestationsaktieprogram.

C) Överlåtelse av förvärvade egna aktier (i form av Prestationsaktier) till deltagare i Prestationsaktieprogram 2009
Högst 1.350.000 aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2009. Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier skall tillkomma sådana personer inom koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2009. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2009, omgående överlåta aktier till sådana personer inom koncernen som deltar i Prestationsaktieprogram 2009. Överlåtelse av aktier skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Prestationsaktieprogram 2009 har rätt att erhålla tilldelning av aktier. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Styrelsens förslag enligt punkterna A) – C) ovan skall fattas som ett beslut och erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 (ii) Justering av villkoren för 2008 års långsiktiga, prestationsbaserade incitamentsprogram

Årsstämman 2008 beslutade om införande av ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2008 ("Prestationsaktieprogram 2008"). Avsikten med detta program var att det, med några smärre justeringar, skulle reflektera huvudprinciperna i det av årsstämman beslutade prestationsaktieprogrammet för 2007. Detsamma gäller för ovan föreslagna Prestationsaktieprogram 2009. I Prestationsaktieprogram 2008 saknades dock en reglering om att deltagare för envar tilldelad Prestationsaktie även skall vara berättigad att erhålla ett kontantbelopp motsvarande den på Prestationsaktien belöpande kontantutdelningen under kvalifikationsperioden. Till följd härav, föreslår styrelsen att årsstämman nu beslutar om att en sådan reglering skall gälla även för Prestationsaktieprogram 2008. Ovanstående förslag medför inte någon ytterligare kostnadseffekt för Bolaget jämfört med de kostnader som är hänförliga till och som framgår av styrelsens förslag till beslut till Prestationsaktieprogram 2008.
Bolagsstämmans beslut enligt ovan skall, i likhet med beslutet om Prestationsaktieprogram 2008, biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 18 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010, besluta om dels förvärv av Bolagets egna aktier, dels överlåtelse av Bolagets egna aktier. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur.
Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm samt i form av ett förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget (inklusive aktier som i förekommande fall förvärvas i enlighet med punkten 17) och överlåtelse med högst det antal aktier som Bolaget vid var tid innehar.
Överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som Bolaget vid var tid innehar och skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid överlåtelse av egna aktier skall betalning kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning.

Punkt 19 – Beslut om ändring i bolagsordningen angående tid och sätt för kallelse.

Styrelsen föreslår att § 9 första stycket i bolagsordningen ändras enligt nedan.

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”
Styrelsen föreslår vidare att andra meningen i § 9 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt nedan.

”Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.”

Styrelsen föreslår dessutom att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt 19 skall vara villkorat av att en ändring av tiden och sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av första stycket och andra meningen i andra stycket i § 9 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

 1. Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstutdelning samt fullständiga förslag och yttrande avseende dagordningens punkter 16-19 hålls tillgängliga på Bolagets kontor Rezidor Hotel Group AB (publ), Hemvärnsgatan 15, Box 6061, 171 06 SOLNA från och med den 25 mars 2009. Styrelsens fullständiga förslag finns också tillgängligt på Bolagets hemsida: www.Rezidor.com och kommer att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande finns totalt 150.002.040 aktier och röster i Bolaget, varav 3.694.500 innehas av Bolaget.

Stockholm i mars 2009

Styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ)