Kallelse till Årsstämma 2012

23 Mar 2012

Rezidor Hotel Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 10.00, på Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9 i Stockholm. Registreringen börjar kl. 08.30.

A. Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB den 19 april 2012, dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman hos Bolaget senast kl. 16.00 den 19 april 2012. Anmälan skall ske antingen per brev till Rezidor Hotel Group AB (publ), Årsstämman, Box 7832, 103  98 STOCKHOLM, per telefon 08 - 402 90 65 måndag till fredag mellan kl. 09.00 och kl. 16.00, eller per e-post AGM@Rezidor.com eller via Bolagets hemsida http://www.rezidor.com/. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till Bolaget i original före årsstämman. Anmälningsblankett och fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida http://www.rezidor.com/. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 april 2012. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan registrering i god tid före den 19 april 2012 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

B. Ärenden på årsstämman

B. 1 Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  8. Verkställande direktörens anförande.
  9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet, revisionsutskottet och finansutskottet samt arbetet i valberedningen.
  10. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
  3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
  4. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
  5. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier.
  7. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  8. Stämmans avslutande.

B.2 Förslag till beslut

Punkt 2 – Förslag till stämmoordförande
Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Dick Lundqvist.

Punkt 10 b) – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2011 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Punkterna 11-13 – Förslag till val av styrelse, arvoden m.m.
Den valberedning som etablerats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslöts av årsstämman den 13 april 2011 representerande de tre största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser dessa punkter på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut:
att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta;
att det sammanlagda styrelsearvodet att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oförändrat och därmed fastställas till 367 000 euro, varav 50 000 euro utgör arvode för utskottsarbete. Arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 65 000  euro och till var och en av övriga ledamöter med 36 000 euro samt därtill 9 000  euro till ordföranden av revisionsutskottet, och 6 000 euro till respektive ordföranden av ersättningsutskottet och finansutskottet samt 6 500 euro till envar ledamot i revisionsutskottet, och 4 000 euro till envar ledamot i ersättningsutskottet och finansutskottet;
att omval sker av styrelseledamöterna Elizabeth Bastoni, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Hubert Joly, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Barry Wilson;
att Hubert Joly omväljs till styrelsens ordförande; och
att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

För närmare detaljer om de föreslagna styrelseledamöterna se Bolagets hemsida http://www.rezidor.com/.
Det antecknas att revisionsbolaget Deloitte AB som valdes till revisor på årsstämman 2009 kvarstår som revisor med huvudansvarige revisorn Thomas Strömberg.

Punkt 14 – Förslag till utseende av valberedning
Valberedningen föreslår följande beträffande Bolagets nomineringsprocess.
Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämma. De största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelseordföranden på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2012. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enhälligt enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.
Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägarens ledamot i valberedningen med denne aktieägares ledamot.
En ledamot i valberedningen som har utsetts av en aktieägare som avyttrat en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman och därmed inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna, skall avgå och ersättas av en ny ledamot som skall utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Förändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:
• val av stämmoordförande,
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
• val av (om erforderligt) och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
• principer för utseende av valberedning.
Valberedningen skall ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Aktieägare som önskar framställa förslag till valberedningen skall skicka sådant förslag till valberedningens adress som anges på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag skall ingå i kallelsen till årsstämman och offentliggöras på Bolagets hemsida.

Punkt 15 – Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att ersättningen skall vara individuell och internationellt marknadsmässig samt bestämd till erforderlig nivå för att rekrytera och behålla personal med lämplig kompetens, internationell erfarenhet och kapacitet att möta Bolagets finansiella och strategiska mål. Med bolagsledningen avses Bolagets ledningsgrupp bestående av nio personer inklusive verkställande direktören.
Ersättningarna skall utgöras av en avvägd sammansättning av grundersättning, rörlig ersättning, pensions­premier, aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och kan inbegripa villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.
Rörlig ersättning skall vara marknadsanpassad ur internationellt perspektiv och bl a premiera koncernens lönsamhet och uppnående av individuella prestationsmål. Utfallet för rörlig ersättning skall ha en övre gräns om 150% till 200% av den årliga grundersättningen för verkställande direktören och 45% till 100% av den årliga grundersättningen för övriga i Bolagets ledningsgrupp. Frågor om anställningsvillkor till verkställande direktören bereds av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen. Verkställande direktören beslutar om anställningsvillkor för övriga bolagsledningen efter godkännande från styrelsens ersättningsutskott. Det föreslås att styrelsen bemyndigas att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, besluta om dels förvärv av Bolagets egna aktier, dels överlåtelse av Bolagets egna aktier. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är bland annat att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur.
Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm samt i form av ett förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget och överlåtelse med högst det antal aktier som Bolaget vid var tid innehar.
Överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som Bolaget vid var tid innehar och skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid överlåtelse av egna aktier skall betalning kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning.

C. Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag och yttranden avseende dagordningens punkter 15-16 hålls tillgängliga på Bolagets kontor Rezidor Hotel Group AB (publ), Klarabergsviadukten 70 C7, 111 64 Stockholm, från och med den 28 mars 2012. Styrelsens fullständiga förslag finns också tillgängligt på Bolagets hemsida: http://www.rezidor.com/ och kommer att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande finns totalt 150.002.040 aktier och röster i Bolaget, varav 3.681.138 innehas av Bolaget.
Aktieägare har rätt att vid bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar om förhållanden (1) som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (2) förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, (3) Bolagets förhållande till annat koncernföretag, (4) koncernredovisningen, samt (5) sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i (1) och (2). Styrelsen och den verkställande direktören är endast skyldiga att efterkomma sådan begäran förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i mars 2012

Styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ)