HNA Tourism Groups Innevah I Rezidor

15 Dec 2017

Med anledning av ryktena på marknaden om att Rezidors största aktieägare HNA Tourism Group Co., Ltd. (”HNA Tourism Group”) ska ha avyttrat ett stort antal Rezidor-aktier, har Rezidor erhållit följande information från HNA Tourism Group, vilken Rezidor har valt att offentliggöra genom ett pressmeddelande för att klargöra informationen om HNA Tourism Groups innehav, eftersom den skiljer sig från den information som kan utläsas i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

”HNA Tourism Group innehar för närvarande 119 567 553 aktier, motsvarande 70,4 procent av aktierna i Rezidor. HNA Tourism Group har ingått ett låneavtal med en långivare, enligt vilket 10 600 000 av HNA Tourism Groups aktier i Rezidor har ställts som säkerhet för lånet. De pantsatta aktierna har, i enlighet med låneavtalet, överförts till långivarens värdepapperskonto. Aktierna kommer att återföras till HNA Tourism Group när full betalning för lånet har erlagts. Enligt låneavtalet åtar sig långivaren att inte rösta för de pantsatta Rezidor-aktierna.

När en långivare åtar sig att inte utöva rösträtterna för de aktier som har tagits emot som säkerhet, ska aktierna enligt svensk rätt inte räknas till långivarens innehav, utan aktierna ska fortsättningsvis räknas till aktieägarens innehav. Det uppkommer således inte en flaggningsskyldighet i den nu aktuella situationen, varken för långivaren som innehar säkerheten eller för aktieägaren. I samband med bedömningen av förevarande situation har HNA Tourism Group erhållit råd från sin svenska legala rådgivare att flaggningsskyldighet inte föreligger, vilket har bekräftats genom konsultation med Finansinspektionen som stödjer denna analys.

HNA Tourism Group kan komma att ingå avtal med långivaren, eller med någon annan, som kan medföra att ytterligare Rezidor-aktier pantsätts.”

***
För ytterligare information, vänligen kontakta:

The Rezidor Hotel Group
Knut Kleiven, Deputy President & CFO
knut.kleiven@rezidor.com

HNA Tourism Group
Sard Verbinnen & Co 
Elizabeth Smith 
esmith@SARDVERB.com

 

Denna information är sådan information som Rezidor Hotel Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 16:20 CET.

 

Beräknat på det totala antalet utestående aktier (171 166 316). Rezidor innehar 3 222 541 egna aktier.