Förvärv av aktier i Radisson Hospitality AB slutfört

13 Nov 2018

Radisson Hospitality AB (publ) (“Bolaget”) noterar dagens offentliggörande av ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., inklusive SINO-CEE Fund (“Konsortiet”), att Konsortiet, genom Aplite Holdings AB, slutfört det sedan tidigare annonserade förvärvet av aktier i Bolaget. Efter att förvärvet slutförts innehar Konsortiet nu 50,21 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget[1].

 

Genom förvärvet har Konsortiet uppnått ett aktieinnehav i Bolaget som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

 

Konsortiet är därvid skyldigt att, inom fyra veckor från dagens datum, lämna ett offentligt budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget eller avyttra aktier så att Konsortiets aktieinnehav i Bolaget representerar mindre än 30 procent av rösterna i Bolaget.

 

Bolagets styrelse har inom sig tillsatt en oberoende kommitté, bestående av samtliga styrelseledamöter med undantag för de ledamöter som inte är oberoende i förhållande till HNA Tourism Group Co., Ltd., som ska hantera frågor som kan uppstå i samband med ovanstående transaktion och ett eventuellt budpliktserbjudande. Den oberoende kommittén består följaktligen av styrelseledamöterna Andreas Schmid (ordförande), Lo Kin Ching, Wolfgang M. Neumann, Thomas Staehelin, Göran Larsson och Ulf Petersson. 

 

Konsortiets pressmeddelande är tillgängligt på följande webbadress: http://news.cision.com/se/jin-jiang-international--holding--co--ltd/r/jin-jiang-international-och-sino-cee-fund--genom-aplite-holdings--genomfor-forvarvet-av-50-21-procen,c2670604. Ytterligare information avseende transaktionen finns även i pressmeddelandet som lämnades av Bolaget den 9 augusti 2018.  

 

Investerarkontakter: 

KNUT KLEIVEN
Deputy President & CFO
knut.kleiven@radissonhotels.com

 

EVA-MARIA ERAUW
Executive Vice President & General Counsel
eva-maria.erauw@radissonhotels.com

 

[1] Baserat på 174 388 857 utestående aktier i Bolaget (inklusive 2 532 556 egna aktier som innehas av Bolaget).