FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI–30 JUNI 2007

27 Jul 2007

2007-07-27

 

ANDRA KVARTALET 2007

 • Intäkterna ökade till 197,6 MEUR (185,7).
 • EBITDA uppgick till 27,7 MEUR (25,4) och EBITDA-marginalen till 14,0% (13,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,0 MEUR (15,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,10 EUR (0,10)1).
 • Intäkterna per tillgängligt rum, RevPAR, för jämförbara hotell (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 6,5% till 83,5 EUR (78,4) och beläggningsgraden var 72,6% (72,0).
 • Total RevPAR (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 3,3% till 80,7 EUR (78,1) och beläggningsgraden uppgick till 72,1% (72,0).

FÖRSTA HALVÅRET 2007

 • Intäkterna ökade till 371,0 MEUR (341,9).
 • EBITDA uppgick till 32,3 MEUR (25,0) och EBITDA-marginalen till 8,7% (7,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,9 MEUR (10,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,09 EUR (0,07)1).
 • Intäkterna per tillgängligt rum, RevPAR, för jämförbara hotell (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 7,8% till 77,5 EUR (71,9) och beläggningsgraden var 68,7% (67,5).
 • Total RevPAR (för hotell under hyres- och managementavtal) ökade med 3,9% till 74,1 EUR (71,3) och beläggningsgraden uppgick till 67,6% (67,3).

ÖVRIGA HÄNDELSER

 • Rezidors hotellportfölj ökade till 300 hotell. I slutet av kvartalet hade koncernen 231 hotell i drift och 69 under utveckling (totalt 61 499 rum).
 • Under andra kvartalet 2007 öppnade Rezidor 1 166 rum, varav 210 rum gällde utbyggnad av befintliga hotell. 58% av dessa rum finns i hotell under managementavtal. Hittills i år har verksamheten fått ett tillskott på 3 509 nya rum. - I linje med strategin att leta efter små portföljtransaktioner tecknade Rezidor avtal om fem nya Park Inn-hotell i Tyskland.
 • Som ett led i expansionsplanerna för Sydafrika tecknades två nya avtal för Radisson-hotell i Port Elizabeth och Johannesburg. Enligt planerna ska båda öppna under 2008.
 • Park Inn ökar sin närvaro på den brittiska marknaden. Under kvartalet tecknades fem nya avtal avseende totalt 752 rum.
 • Målet att ta 20 000 nya hotellrum i drift fram till slutet av 2009 går enligt planerna. I slutet av juni 2007 hade mer än 75% av de nya rummen säkrats.

VD HAR ORDET
“Vi hade en stark utveckling under det första kvartalet, följt av en nedgång i april-maj och en återhämtning i juni. Vi anser att vår utveckling är i linje med eller bättre än den totala marknaden och förväntar oss att RevPAR fortsätter att öka under återstoden av 2007. EBITDA-marginalen förväntas förbättras på grund av större bidrag från hotell i uppstartfasen, en RevPAR tillväxt styrd av ökade rumspriser och en successiv förändring av vår affärsmodell.

Första halvåret 2007 öppnade vi över 3 500 rum. Med tanke på de nya rummen och de rum som vi redan tecknat avtal för är vi övertygade om att vi kan nå 20 000 nya rum före utgången av 2009.” Kurt Ritter, koncernchef & VD

Not
1) Beräkningen av resultatet per aktie grundas på ett genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (se även koncernens resultaträkning, sidan 13).