Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings AB

04 Jan 2019

Den oberoende kommittén inom styrelsen för Radisson utvärderar det reviderade budpliktserbjudandet från konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings AB

Detta uttalande görs av den oberoende kommittén[1] (den ”Oberoende kommittén”) inom styrelsen för Radisson Hospitality AB (publ) (”Bolaget” eller ”Radisson”).

 

Den 11 december 2018 offentliggjorde konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund, genom det gemensamma förvärvsbolaget Aplite Holdings AB (”Konsortiet”), ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Bolaget att förvärva de återstående utestående aktierna i Bolaget för ett vederlag om 40 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Den Oberoende kommittén rekommenderade den 2 januari 2019 aktieägarna i Bolaget att inte acceptera Erbjudandet.

 

Den Oberoende kommittén noterar dagens offentliggörande från Konsortiet att vederlaget i Erbjudandet har höjts med 2,50 kronor till totalt 42,50 kronor kontant per aktie. Acceptfristen i Erbjudandet kommer att inledas den 7 januari och avslutas den 4 februari 2019. Den Oberoende kommittén noterar även de uttalanden avseende Erbjudandet som görs av Konsortiet att vederlaget i Erbjudandet inte kommer att höjas ytterligare och att acceptperioden inte kommer att förlängas.

 

Konsortiet har idag också offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Vänligen se Konsortiets webbsida för ytterligare information om det reviderade Erbjudandet, erbjudandehandlingen och anmälningssedel, www.radissonoffer.com.

 

Den Oberoende kommittén kommer, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler, utvärdera Erbjudandet och redovisa sin uppfattning om det reviderade Erbjudandet så snart som möjligt och senast en vecka före acceptfristens utgång, det vill säga senast den 28 januari 2019.

 

Investerarkontakter:

 

ANDREAS SCHMID, Styrelseledamot och ordförande i den Oberoende kommittén

andreas.schmid@radissonhotels.com

 

KNUT KLEIVEN, Vice VD & finansdirektör

knut.kleiven@radissonhotels.com

 

 

[1] Den Oberoende kommittén består av samtliga styrelseledamöter som inte är beroende i förhållande till en medlem av Konsortiet, den Oberoende Kommittén består följaktligen av Andreas Schmid (ordförande), Lo Kin Ching, Wolfgang M. Neumann, Thomas Staehelin, Göran Larsson och Ulf Petersson. Den Oberoende kommittén har bildats för att utvärdera Erbjudandet och för att hantera och besluta om samtliga frågor som kan uppkomma i anledning av Erbjudandet. Styrelseledamöterna Ma Mingju, Chen Jin och Zhu Qian har, i egenskap av representanter för Konsortiet, beslutat att inte delta i beredningen av, eller beslutsfattande i, frågor relaterade till Erbjudandet.