Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 24 april 2016

21 Apr 2016

 Rezidor_Skyline_2014.jpgÅrsstämman i Rezidor Hotel Group AB hölls den 21 april 2016 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015. Den föreslagna vinstutdelningen om 0,07 euro per aktie godkänndes av årsstämman. Avstämningsdag för utdelningen är den 25 april 2016 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 2 maj 2015. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor
I enlighet med Valberedningens förslag omvalde årsstämman David P. Berg, Staffan Bohman, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte Strömberg. Trudy Rautio omvaldes även till styrelsens ordförande. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn
Årsstämman fastställde, i enlighet med Valberedningens förslag, att det sammanlagda styrelsearvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska förbli oförändrat från föregående år och, beräknat på årsbasis, uppgå till 341 000 euro, varav 36 000 euro utgör arvode för utskottsarbete, fördelat enligt följande: 80 000 euro till styrelsens ordförande; 65 000 euro till styrelsens vice ordförande; 40 000 euro till var och en av övriga styrelseledamöter; 9 000 euro till ordföranden för revisionsutskottet; 6 000 euro till ordföranden för ersättningsutskottet; 6 500 euro till var och en av övriga ledamöter av revisionsutskottet; samt 4 000 euro till var och en av övriga ledamöter av ersättningsutskottet. Det beslutades att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och långsiktigt ersättningsprogram 
I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman riktlinjerna för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för 2016. Vidare beslutade årsstämman, även det i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2016. I anslutning därtill beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till programmet.

Ändring av Bolagets bolagsordning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra bolagets bolagsordning avseende revisorns mandattid.

För mer information vänligen kontakta: 
Knut Kleiven
Tel: +32 475 51 04 06
E-mail: knut.kleiven@carlsonrezidor.com