Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 26 april 2018

27 Apr 2018

Årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 26 april 2018 i Stockholm.

Ändring av Bolagets firma
I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman att ändra Bolagets firma till Radisson Hospitality AB (publ) genom att justera Bolagets bolagsordning. Den nya bolagsordningen ska registreras hos Bolagsverket.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Beslöts vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att disponibla medel balanseras i ny räkning. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Di Xin, Daoqi Liu, Charles B. Mobus, Jr., Xiang Song, Wolfgang M. Neumann, Kin Ching Lo, Andreas Schmid och Thomas Staehelin till styrelseledamöter av årsstämman. Di Xin omvaldes till styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor av årsstämman.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn
Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna, valda av årsstämman, beräknat på årsbasis ska utgå enligt följande: (a) 42 000 euro till var och en av ledamöterna, (b) 9 500 euro till ordförande i revisionsutskottet, (c) 6 900 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (d) 6 300 euro till ordförande av ersättningsutskottet samt (e) 4 200 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet. Ledamöter som är anställda av Rezidor eller HNA ska inte erhålla något arvode. Det beslutades att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och långsiktigt ersättningsprogram
I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman riktlinjerna för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för 2018.