Beslut vid årsstämman 23 april 2008

23 Apr 2008

2008-04-23

 

Idag, den 23 april 2008, hölls årsstämma i Rezidor Hotel Group AB (publ) i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut:

Utdelning: Utdelningen fastställdes till 0,10 euro per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 april 2008. Utbetalning av utdelningen sker via VPC den 6 maj 2008.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Harald Einsmann, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Jay S. Witzel, Benny Zakrisson, Barry Wilson och Göte Dahlin. Ny ledamot är Hubert Joly.

Hubert Joly (född 1959) är VD och koncernchef för Carlson Companies Inc. sedan 1 mars 2008. Dessförinnan var han VD och koncernchef för Carlson Wagonlit Travel från 2004. Under perioden 1999–2004 var han vice VD för Vivendi Universal. Han sitter i styrelsen (supervisory board) för Aspen Institute France och är styrelseledamot i American Chamber of Commerce i Frankrike.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett resultatbaserat incitamentsprogram för 2008 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden blir tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 860 000 aktier. Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2009 får köpa och överlåta egna aktier. Som mest ska 1 380 000 aktier köpas för att säkra tilldelningen av aktier till deltagarna i programmet, och högst 480 000 aktier ska köpas och överlåtas för att täcka de sociala avgifterna. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och till 25% på företagets ökning av resultatet per aktie. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2009 får köpa företagets egna aktier på Stockholmsbörsen. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

Protokoll från årsstämman publiceras på www.rezidor.com där det också finns mer information om de beslut som grundar sig på styrelsens förslag.