Ändring av antal aktier och röster i Rezidor

02 Jul 2014

Till följd av den företrädesemission som styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Rezidor”) beslutat om och som godkänts av årsstämman har antalet aktier och röster i Rezidor ökat med 136 220. Ökningen är hänförlig till registreringen hos Bolagsverket av de aktier som tecknats utan företrädesrätt. Per den 30 juni 2014 uppgår det totala antalet aktier och röster i Rezidor därmed till 174 388 857.

För mer information, kontakta
Knut Kleiven, vVD & CFO, telefon: +32 475 510 406, e-post: knut.kleiven@rezidor.com
Luv Mittal, VP Finance, Strategy, Treasury & Insurances, telefon: +32 479 330 751, e-post: luv.mittal@rezidor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2014.