Rezidors styrelse utvärderar budet från HNA Tourism Group

23 Dec 2016

HNA Tourism Group Co, Ltd. ("HNA") har igår lämnat ett  offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ)  ("Rezidor") att förvärva samtliga aktier i Rezidor för ett kontant vederlag om 34,86  kronor per aktie ("Erbjudandet"). HNA äger, direkt och indirekt, 51.3% av alla  utestående aktier i Rezidor efter förvärvet av Carlson Hotels Inc.

Enligt HNA:s pressmeddelande är avsikten att  offentliggöra en erbjudandehandling omkring den 2 februari 2017, vilken kommer  distribueras till aktieägarna i Rezidor. HNA har vidare informerat att  acceptperioden kommer att börja löpa från och med den 3 februari 2017 och  avslutas den 17 mars 2017.

Styrelsen kommer nu att utvärdera Erbjudandet och inhämta  ett värderingsutlåtande, s.k. fairness  opinion. Styrelsen kommer att senast två veckor före acceptfristens utgång  offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och ange skälen till denna  uppfattning.
  Trudy Rautio, Wendy Nelson och David Berg kommer inte, på  grund av intressekonflikter relaterade till försäljningen av Carlson Hotels  Inc. till HNA, delta i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är  relaterade till, Erbjudandet. Den övriga styrelsen, som utgörs av Staffan  Bohman, Anders Moberg, Charlotte Strömberg och Göran Larsson, har för  Erbjudandet utsett Staffan Bohman till ordförande.


 
Styrelsen har utsett SEB Corporate Finance till finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå till legal rådgivare med anledning av Erbjudandet. Bolaget har vidare utsett DNB Markets att tillhandahålla en fairness opinion med anledning av Erbjudandet.

 
För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till HNAs offentliggörande av Erbjudandet, vilket finns tillgängligt på www.hnagroup.com. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Kleiven, vice ordförande & CFO på knut.kleiven@rezidor.com.

 
Denna information är sådan information som Rezidor Hotel Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. [0750 CET].