Beslut vid extra bolagsstämman i Radisson Hospitality AB (publ)

10 Dec 2018

Beslut vid extra bolagsstämman i Radisson Hospitality AB (publ)

Extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) i Radisson Hospitality AB (publ) (“Bolaget”) hölls den 10 december 2018 i Stockholm.

Bolagsstämman hade begärts sedan ett tidigare annonserat förvärv av aktier i Bolaget av ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., inklusive SINO-CEE Fund, genom det gemensamma förvärvsbolaget Aplite Holdings AB (”Konsortiet”), slutförts.

Styrelse
I enlighet med Konsortiets förslag beslöt Bolagsstämman att entlediga Xin Di, Liu Daoqi och Song Xiang från deras respektive uppdrag som styrelseledamöter samt att välja Ma Mingju, Jin Chen och Zhu Qian som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ma Mingju valdes till styrelseordförande.

Efter Bolagsstämmans beslut består Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av ledamöterna Ma Mingju (ordförande), Jin Chen, Lo Kin Ching, Göran Larsson, Wolfgang M. Neumann, Ulf Petersson, Andreas Schmid, Thomas Staehelin och Zhu Qian.

Arvoden till styrelsen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med Konsortiets förslag, att arvodena, beräknat på årsbasis, till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oförändrade och utgå enligt följande: (a) 42 000 euro till var och en av ledamöterna, (b) 9 500 euro till ordföranden i revisionsutskottet, (c) 6 900 euro till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (d) 6 300 euro till ordföranden av ersättningsutskottet samt (e) 4 200 euro till övriga medlemmar av ersättningsutskottet. Styrelseledamöter som är anställda av Bolaget eller en medlem av Konsortiet ska inte erhålla något arvode.

* * *

Investerarkontakter:

KNUT KLEIVEN
Deputy President & CFO
knut.kleiven@radissonhotels.com

 

EVA-MARIA ERAUW
Executive Vice President & General Counsel
eva-maria.erauw@radissonhotels.com