Aktiekapitalets utveckling

AKTIVITET Beslutsdatum Förändring i
antal aktier
Förändring i
aktiekapital
Totalt antal Totalt aktiekapital
Bolaget registreras 8 mars 2005 1,000 11,000 1,000 11,000
Aktiesplit 22 mars 2005 10,000 11,000 11,000
Emission av aktier 22 mars 2005 89,000 89,000 100,000 100,000
Emission av aktier 10 oktober 2006 26,584 26,584 126,584 126,584
Aktiesplit 10 oktober 2006 149,875,456 150,002,040 126,584
Fondemission utan nyemission av aktier 4 maj 2007 9,873,416 150,002,040 10,000,000
Nyemission 5 juni 2014 24,386,817 1,625,766 174,388,857 11,625,766

Aktiekapitalet uppgår till 11 625 766 EUR, vilket motsvarar 174 388 857 aktier och ger ett kvotvärde per aktie på 0,067 EUR. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Samtliga aktier tillhör samma aktieslag. Samtliga aktieägare i företaget har utan begränsningar rätt till en röst per aktie vid årsstämman. Aktier som innehas av företaget eller något av dotterbolagen medför inte några av de rättigheter som är förknippade med aktieägande.