Riskhantering

Radisson Hospitality AB är utsatt för operativa och finansiella risker i den dagliga verksamheten. Operativa risker föreligger huvudsakligen vid driften av de lokala verksamheterna, men inkluderar även implementations risker relaterade till centrala initiativ tagna för att förbättra marginalerna. Sådana initiativ inkluderar bland annat aktiviteter för ökade marknadsandelar, kostnadsbesparingsprogram, rumstillväxt och förvaltningsaktiviteter relaterade till befintlig portfölj av hotell. Finansiella risker uppstår då Radisson Hospitality AB har behov av extern finansiering och arbetar med ett antal utländska valutor. För att de lokala verksamheterna helt och hållet ska kunna inrikta sig på hotelldrift har hanteringen av de finansiella riskerna centraliserats så långt det är möjligt och styrs av Radisson Hospitality ABs finanspolicy. Målet för Radisson Hospitality ABs riskhantering kan samman fattas i följande punkter:

  • Säkerställa att risker och fördelar med nya investeringar och finansiella åtaganden överensstämmer med Radisson Hospitality ABs finanspolicy.
  • Minska konjunkturrelaterade risker genom varumärkesspridning, geografisk spridning  och genom att se till att öka andelen hotell under management- och franchiseavtal i portföljen.
  • Noggrant utvärdera investeringar i högriskregioner för att säkerställa en avkastning  som motsvarar den högre risken i dessa regioner.
  • Skydda värdet av varumärkena genom strategisk kontroll och verksamhets policys.
  • Fortlöpande granska och utvärdera Radisson Hospitality ABs försäkringsprogram.
  • Granska och utvärdera Safety & Security procedurer.

För mer information, ladda ner hela årsrapporten för 2016 här