Ersättningar

Ersättningarna till ledande befattningshavare utgörs av en avvägd sammansättning av grundersättning, rörlig ersättning, pensionspremier, aktierelaterade incitamentsprogram och kan inbegripa villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den totala ersättningen beaktar bland annat kompetens, erfarenhet, ansvar och prestation.

Grundersättning

Grundersättningen utgör en lämplig del av den totala ersättningen och revideras årligen och kan justeras baserat på prestation, förändringar i position och ansvar, bolagets utveckling och lokala regler rörande levnadsomkostnader.

Pensioner

Pensionsåldern kan variera beroende på lokala regler i olika länder. Fyra av medlemmarna i bolagsledningen erhåller ett tillägg till grundersättningen, normalt 10%, istället för deltagande i en gruppensionsplan. De övriga medlemmarna i bolagsledningen deltar i olika gruppensionsplaner (förmånsbestämd pensionsplan eller avgiftsbestämd pensionsplan). Se nedan för detaljer rörande VD.

Rörlig ersättning

Bolagsledningens rörliga ersättningsprogram för 2012 baseras till 75% på koncernens lönsamhet och till 25% på individuella prestationsmål. För bolagsledningen (exklusive VD) kan den rörliga ersättningen beroende på måluppfyllelse maximalt uppgå för 2012 till mellan 45-100% av den årliga grundersättningen beroende på befattning.

Ett förslag till aktiebaserat incitamentsprogram kommer inte att föreslås årsstämman den 25 april 2012, istället införs ett särskilt kontantbaserat rörligt ersättningsprogram avseende den kommande treårsperioden 2012-2014. Deltagandet i programmet omfattar samma grupp av ledande befattningshavare som deltog i de aktierelaterade incitamentsprogrammen. Storleken på den möjliga kontanta ersättningen avgörs av faktorer såsom marknadspraxis, individuell prestation och deltagarens befattning. För medlemmar i bolagsledningen kan ersättningen variera och uppgå till högst 60% av den årliga grundersättningen. Det slutliga utfallet till deltagarna beror på huruvida målen avseende vinst per aktie (EPS) uppnås under 2012. I de fall målen för ersättning uppnås, innehålls emellertid ersättningen under två år och är dessutom avhängig den fortsatta utvecklingen av EPS och fortsatt anställning. När väl ersättningen utbetalas efter att ha innehållits under två år, är deltagarna skyldiga att investera 50% av beloppet, efter avdrag för skatt, i aktier i bolaget, vilka som ett minimum måste innehas till utgången av 2015.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Årsstämmorna 2009, 2010 och 2011 godkände förslag om att erbjuda vissa ledande befattningshavare inom Rezidor aktierelaterade och resultatbaserade incitamentsprogram (”performance based share programmes”). Alla treprogrammen har en löptid om tre år. Syftet är att kunna erbjuda en konkurrenskraftig ersättningsdel som bidrar till att skapa en starkare koppling mellan de ledande befattningshavarnas och aktieägarnas intressen, att andelen ersättningar kopplade till företagets resultat ökar och att ledande befattningshavare stimuleras till eget aktieägande i företaget. I syfte att genomföra det resultatbaserade och aktierelaterade incitamentsprogrammet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, bemyndigade årsstämmorna styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av företagets egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Andra förmåner

Andra förmåner består i huvudsak av bilförmån och bostadsförmån, enligt den policy som från tid till annan utarbetas av styrelsens ersättningsutskott.

Punkt 16 – Styrelsens för Radisson Hospitality AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om (A) inrättande av långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram, (B) omallokering av aktier som säkerställer tidigare prestationsaktieprogram till Prestationsaktieprogram 2011 och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad, och (C) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011

Bakgrund Långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Radisson Hospitality ABkoncernen (”Koncernen”) har antagits av årsstämmorna 2007 – 2010. Styrelsen anser att, i jämförelse med det program som antogs av årsstämman 2010, ett delvis modifierat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram bör föreslås årsstämman 2011 och inrättas för ledande befattningshavare inom Koncernen. Syftet med det föreslagna programmet är att tillförsäkra att ersättningen inom Koncernen understödjer en sammanlänkning av de ledande befattningshavarnas och aktieägarnas intressen och att en rimlig andel av ersättningen är kopplad till Bolagets prestation. Styrelsen anser vidare att det föreslagna programmet underlättar att kunna behålla ledande befattningshavare och återspeglar marknadspraxis.

Deltagare i programmet skall ges möjlighet att, efter en treårig kvalifikationsperiod, vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier i Bolaget (”Prestationsaktier”), förutsatt att vissa finansiella mål uppnås. Kvalifikationsperioden löper från den dag då rätt till deltagande i programmet erbjuds deltagare fram till dagen för tilldelning av Prestationsaktier. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att vissa finansiella mål, kopplade till relativ totalavkastning (”TSR”) och vinst per aktie (”EPS”), uppnåtts vid utgången av en treårig prestationsperiod omfattande räkenskapsåren 2011 – 2013. Vid tilldelning av relevant antal Prestationsaktier skall deltagare för envar tilldelad Prestationsaktie även vara berättigad att erhålla ett kontantbelopp motsvarande den på Prestationsaktien belöpande kontantutdelningen under kvalifikationsperioden.

Incitamentsprogram enligt de principer som framgår ovan avses inrättas även för kommande år, förutsatt beslut därom vid respektive relevant årsstämma. För 2011 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om inrättande av ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram med de huvudsakliga villkor som framgår nedan (”Prestationsaktieprogram 2011”).

Beskrivning av Prestationsaktieprogram 2011

Allmänt

Deltagande i Prestationsaktieprogram 2011 skall erbjudas högst 35 ledande befattningshavare inom Koncernen. Löptiden för Prestationsaktieprogram 2011 skall vara cirka tre år och programmet skall omfatta sammanlagt högst 1.342.650 aktier – varav högst 1.084.000 aktier får överlåtas till deltagare i programmet i form av Prestationsaktier och högst 258.650 aktier får överlåtas på en reglerad marknad för täckande av utgående sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmet. Det antal aktier som högst kan komma att tilldelas som Prestationsaktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011 motsvarar cirka 0,72 procent av antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget. Inklusive de aktier som kan komma att säljas på marknaden till gällande marknadspris för att täcka utgående sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmet, omfattar det totala antalet aktier cirka 0,90 procent av antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget.

Deltagare ges möjlighet att, förutsatt att TSR- och EPS-målen uppnås, vederlagsfritt erhålla tilldelning av Prestationsaktier efter utgången av den treåriga kvalifikationsperioden. Vid tilldelning av relevant antal Prestationsaktier skall deltagare för envar tilldelad Prestationsaktie även vara berättigad att erhålla ett kontantbelopp motsvarande den på Prestationsaktien belöpande kontantutdelningen under kvalifikationsperioden.

Det totala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas är 300.000 för verkställande direktören, 150.000 för finanschefen, 55.000 för envar av affärsområdeschefen och utvecklingschefen, 45.000 för övriga medlemmar av koncernledningen samt 13.000 för övriga deltagare i programmet. Rätt till deltagande i Prestationsaktieprogram 2011 skall erbjudas deltagare under juni 2011 eller, i undantagsfall, senast under augusti 2011.

Som närmare framgår nedan, kommer de finansiella målen, och därmed tilldelningen av Prestationsaktier, att under en treårig prestationsperiod omfattande räkenskapsåren 2011 – 2013 till 75 procent baseras på Bolagets TSR (varav 75 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar en grupp om 11 marknadsnoterade, jämförbara internationella hotellbolag och 25 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar de bolag som ingår i OMXS 30 index) samt till 25 procent baseras på Bolagets sammanlagda EPS.

Tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske i samband med offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2014. Vid tilldelning av relevant antal Prestationsaktier skall deltagare för envar tilldelad Prestationsaktie även vara berättigad att erhålla ett kontantbelopp motsvarande den på Prestationsaktien belöpande kontantutdelningen under kvalifikationsperioden.

Omräkning av villkoren för tilldelning av Prestationsaktier sker i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Vid upphörande av anställningen inom Koncernen under den treåriga kvalifikationsperioden förfaller normalt rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier. För det fall verkställande direktören pensioneras under kvalifikationsperioden kommer dennes rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier att minskas proportionerligt i förhållande till återstående tid av kvalifikationsperioden. Styrelsen skall i vissa särskilda fall äga rätt att justera eller avsluta Prestationsaktieprogram 2011 i förtid. Styrelsen skall därutöver äga rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra det i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser.

Finansiella mål

Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att de finansiella målen, kopplade till TSR och EPS såsom framgår nedan, uppnås under en treårig prestationsperiod.

De finansiella målen, och därmed tilldelningen av Prestationsaktier, skall under den treåriga kvalifikationsperioden omfattande räkenskapsåren 2011 – 2013 till 75 procent baseras på Bolagets TSR (varav 75 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar en grupp om 10 marknadsnoterade, jämförbara internationella hotellbolag1 och 25 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar de bolag som ingår i OMXS 30 index) (”Index TSR”) (”TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier”) och till 25 procent baseras på Bolagets sammanlagda EPS (”EPS-baserad tilldelning av Prestationsaktier”). TSR motsvarar den totalavkastning aktieägarna erhåller på aktieägandet med beaktande av både aktiekursutveckling och eventuell lämnad utdelning. Styrelsen anser att genom att knyta tilldelningen av Prestationsaktier till både TSR och EPS stärks programmets robusthet, motiveras deltagarna i högre grad och programmet blir i linje med marknadspraxis.

Som närmare framgår nedan inkluderar de finansiella målen såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Uppnås lägre finansiella mål än maximinivån under den treåriga prestationsperioden kommer således ett lägre antal Prestationsaktier att tilldelas.

Den TSR-baserade tilldelningen av Prestationsaktier skall ske baserat på en treårig TSR mätt under perioden 1 januari 2011 – 31 december 2013. Om Bolagets TSR överstiger Index TSR med 26 procent eller mer under den treåriga mätperioden (dvs. motsvarande åtta procent eller mer per år), är deltagarna berättigade att erhålla maximal TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier. Om Bolagets TSR motsvarar Index TSR, är deltagarna berättigade att erhålla 30 procent av den TSR-baserade tilldelningen av Prestationsaktier. Om Bolagets TSR understiger Index TSR, är deltagarna inte berättigade att erhålla någon TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier. Om Bolagets TSR överstiger Index TSR, men med mindre än 26 procent, skall en proportionerlig reduktion av rätten att erhålla TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier ske.

Radisson Hospitality AB TSR överträffande av Index TSR Procent av TSR-baserad tilldelning som utfaller
Mindre än 0 procent Noll
0 procent 30 procent
26 procent eller mer 100 procent

Den EPS-baserade tilldelningen av Prestationsaktier skall ske baserad på en treårig sammanlagd EPS under räkenskapsåren 2011 – 2013. Om sammanlagd EPS uppgår till 1,00 EUR eller mer under den treåriga mätperioden (dvs. motsvarande cirka 0,33 EUR eller mer per år), är deltagarna berättigade att erhålla maximal EPS-baserad tilldelning av Prestationsaktier. Om sammanlagd EPS uppgår till 0,50 EUR (dvs. motsvarande cirka 0,17 EUR per år), är deltagarna berättigade att erhålla 30 procent av den EPS-baserade tilldelningen av Prestationsaktier. Om sammanlagd EPS uppgår till mindre än 0,50 EUR, är deltagarna inte berättigade att erhålla någon EPS-baserad tilldelning av Prestationsaktier. Om sammanlagd EPS uppgår till mer än 0,50 EUR, men understiger 1,00 EUR, skall en proportionerlig reduktion av rätten att erhålla EPS-baserad tilldelning av Prestationsaktier ske.

Sammanlagd EPS Procent av EPS-baserad tilldelning som utfaller
Mindre än 0,50 EUR Noll
0,50 EUR 30 procent
1,00 EUR eller mer 100 procent

Uppskattade kostnader för och värdet av Prestationsaktieprogram 2011

Deltagarnas rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier på programmets slutdag utgör inte värdepapper och kan varken pantsättas eller överlåtas. Ett uppskattat marknadsvärde för rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier kan dock beräknas. Styrelsen har med stöd av IFRS 2-metodik beräknat det totala värdet för rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier under Prestationsaktieprogram 2011 till cirka 2,0 MEUR, under antagande av deltagare tilldelas maximalt antal Prestationsaktier och en årlig personalomsättning om fem procent. Om prestationskraven uppfylls till fullo beräknas värdet av rätt att erhålla tilldelning Prestationsaktier under Prestationsaktieprogram 2011 uppgå till cirka 4,7 MEUR.

Kostnaderna kommer att behandlas som personalkostnader i resultaträkningen och kostnadsföras under den treåriga kvalifikationsperioden i enlighet med IFRS 2-standard för aktierelaterade ersättningar. Kostnaden för utgående sociala avgifter redovisas enligt UFR 7 och beräknas uppgå till cirka 0,49 MEUR, vid ovan beskrivna antaganden, samt under antagande av en genomsnittlig skattesats för utgående socialavgifter om 35 procent och ingen ökning av börskursen för Radisson Hospitality AB-aktien under kvalifikationsperioden. Om prestationskraven uppfylls till fullo beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 1,1 MEUR.

Baserat på de ovan beskrivna antagandena uppgår den sammanlagda maximala kostnaden för Prestationsaktieprogram 2011 till cirka 5,9 MEUR.

Effekter på nyckeltal

Per den 9 mars 2011 har Bolaget 150.002.040 utestående aktier. Bolaget har återköpt sammanlagt 3.694.500 egna aktier. För att inrätta Prestationsaktieprogram 2011 krävs totalt 1.342.650 aktier (inklusive de aktier som erfordras för att täcka utgående sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmet), motsvarande sammanlagt cirka 0,90 procent av det totala antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget. Av de 1.342.650 aktier som krävs för Prestationsaktieprogram 2011, kan 1.084.000 aktier komma att vederlagsfritt överlåtas till deltagare, vilket kan komma att ge upphov till en utspädningseffekt om 0,72 procent i vinst per aktie.

Förslagets beredning

Förslaget till årsstämman 2011 om Prestationsaktieprogram 2011 har beretts av styrelsens ersättningsutskott med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med större aktieägare. Vid styrelsemöte den 21 februari 2011 informerades styrelsen om huvuddragen i ett delvis reviderat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram.

Vid styrelsemöte den 9 mars 2011 beslutade styrelsen att Prestationsaktieprogram 2011 skulle föreslås årsstämman 2011. Förutom de tjänstemän som berett frågan för ersättningsutskottet har ingen person som kan komma att omfattas av Prestationsaktieprogram 2011 deltagit i utformningen av villkoren för programmet.

Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2011 på ett effektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att årsstämman 2011 beslutar enligt följande. Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar om omallokering av aktier som säkerställt tidigare prestationsaktieprogram till Prestationsaktieprogram 2011 och bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på en reglerad marknad och att bemyndigandet skall omfatta förvärv dels av det antal egna aktier som senare kan komma att överlåtas inom ramen för Prestationsaktieprogram 2011, dels av det antal egna aktier som kan komma att överlåtas på en reglerad marknad för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till Prestationsaktieprogram 2011 och Prestationsaktieprogram 2008. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman 2011 beslutar om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011 samt att överlåtelse av egna aktier även kan ske till annat arbetsgivarebolag inom Koncernen för säkerställande av dess åtagande att leverera aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011.


Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 beslutar om (i) att inrätta Prestationsaktieprogram 2011, baserat på sammanlagt högst 1.342.650 aktier, inklusive det antal aktier som kan erfordras för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmet, enligt de huvudsakliga villkor som anges under punkt (A) nedan, (ii) omallokering av aktier och bemyndigande till styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med punkt (B) nedan, och (iii) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011 samt att överlåtelse av egna aktier kan ske till annat arbetsgivarebolag inom Koncernen för säkerställande av dess åtagande att leverera aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011, i enlighet med punkt (C) nedan.

(A) Huvudsakliga villkor för Prestationsaktieprogram 2011

(a) Deltagande i Prestationsaktieprogram 2011 skall erbjudas högst 35 ledande befattningshavare inom Koncernen.
(b) Löptiden för Prestationsaktieprogram 2011 skall vara cirka tre år.
(c) Deltagare ges möjlighet att, förutsatt att TSR- och EPS-målen uppnås, vederlagsfritt erhålla tilldelning av Prestationsaktier efter utgången av den treåriga kvalifikationsperioden.
(d) Det totala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas är 300.000 för verkställande direktören, 150.000 för finanschefen, 55.000 för envar av affärsområdeschefen och utvecklingschefen, 45.000 för övriga medlemmar av koncernledningen samt 13.000 för övriga deltagare i programmet. Rätt till deltagande i Prestationsaktieprogram 2011 skall erbjudas deltagare under juni 2011 eller, i undantagsfall, senast under augusti 2011.
(e) Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att vissa finansiella mål, kopplade till TSR och EPS såsom beskrivs ovan, uppnås under den treåriga prestationsperioden omfattande räkenskapsåren 2011 – 2013. De finansiella målen, och därmed tilldelningen av Prestationsaktier, skall under den treåriga prestationsperioden till 75 procent baseras på Bolagets TSR (varav 75 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar en grupp om 10 marknadsnoterade, jämförbara internationella hotellbolag och 25 procent i förhållande till den del Bolagets TSR procentuellt överträffar de bolag som ingår i OMXS 30 index) samt till 25 procent baseras på Bolagets sammanlagda EPS enligt vad som anges ovan.
(f) De finansiella målen skall inkludera såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Uppnås lägre finansiella mål än maximinivån under den treåriga prestationsperioden kan således ett lägre antal Prestationsaktier tilldelas.
(g) Tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske i samband med offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2014. Vid tilldelning av relevant antal Prestationsaktier skall deltagare för envar tilldelad Prestationsaktie även vara berättigad att erhålla ett kontantbelopp motsvarande den på Prestationsaktien belöpande kontantutdelningen under kvalifikationsperioden.
(h) Omräkning av villkoren för erhållande av Prestationsaktier sker i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.
(i) Vid upphörande av anställningen inom Koncernen under den treåriga kvalifikationsperioden förfaller normalt rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier. För det fall verkställande direktören pensioneras under kvalifikationsperioden kommer dennes rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier att minskas proportionerligt i förhållande till återstående tid av kvalifikationsperioden.
(j) Styrelsen skall i vissa särskilda fall äga rätt att justera eller avsluta Prestationsaktieprogram 2011 i förtid. Styrelsen skall därutöver äga rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra det i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser. Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2011 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren.

(B) Omallokering av aktier som säkerställer tidigare prestationsaktieprogram till Prestationsaktieprogram 2011 och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad

Bolaget har 3.694.500 återköpta aktier varav 2.591.523 säkerställer
Prestationsaktieprogrammen 2008, 2009 och 2010. Sammanlagt 1.102.977 aktier erfordras inte längre för att säkerställa Bolagets förpliktelser enligt Prestationsaktieprogrammen 2008, 2009 och 2010 och styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att dessa aktier skall omallokeras från de tidigare prestationsaktieprogrammen till Prestationsaktieprogram 2011.

Styrelsen skall bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad på följande villkor.

(a) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2012.
(b) Högst 177.536 aktier får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011, motsvarande cirka 0,12 procent av det totala antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget.
(c) Högst 62.137 aktier får förvärvas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till Prestationsaktieprogram 2011, motsvarande cirka 0,041 procent av det totala antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget.
(d) Högst 8.589 aktier, som redan innehas av Bolaget, får överlåtas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till Prestationsaktieprogram 2008, motsvarande cirka 0,005 procent av det totala antalet utestående, registrerade aktier i Bolaget.
(e) Förvärv och överlåtelser får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm och då endast till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(C) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011

Av de totalt 1.342.650 aktier som omfattas av Bolagets förpliktelser enligt Prestationsaktieprogram 2011, avser 258.650 aktier sådana aktier som skall kunna överlåtas på reglerad marknad för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmen. Eftersom några sådana avgifter eller kostnader inte beräknas uppkomma före årsstämman 2014, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman 2011 att besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelser av aktier på reglerad marknad i nämnda syfte.

Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011 får ske på följande villkor.

(a) Högst 1.084.000 aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2011 i form av Prestationsaktier.
(b) Rätt att vederlagsfritt förvärva Prestationsaktier skall tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2011. Vidare skall dotterbolag äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2011, omgående överlåta dessa aktier till sådana personer inom Koncernen som deltar i Prestationsaktieprogram 2011.
(c) Överlåtelse av aktier skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Prestationsaktieprogram 2011 har rätt att erhålla tilldelning av aktier, dvs. i samband med offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2014.
(d) Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Överlåtelserna av egna aktier utgör ett led i inrättandet av Prestationsaktieprogram 2011. Styrelsen anser det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att deltagarna i Prestationsaktieprogram 2011 erbjuds att bli aktieägare i Bolaget.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (C) ovan skall fattas som ett beslut och erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

För en redogörelse för Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram, vänligen se not 33 i årsredovisningen för 2010.

Styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 § bifogas.


Stockholm i mars 2011
Radisson Hospitality AB (publ)
Styrelsen

1 För närvarande Accor, Choice Hotels, Intercontinental, Marriott, Millennium & Copthorne, NH Hoteles, Orient-Express, Shangri-La Asia, Sol Melia och Starwood. Styrelsen äger dock rätt att ändra sammansättningen.

Klicka här för en beskrivning av programmet för 2011. 
Klicka här för en scematisk beskrivning av programmet för 2011.

Årsstämman godkände den 16 april 2010 att maximalt 30 befattningshavare inom Radisson Hospitality AB¬koncernen skulle erbjudas ett långsiktigt resultatbaserat och aktierelaterat ¬incitamentsprogram. Tilldelningsdagen fastställdes till den 23 juli 2010 och intjänande¬perioden avslutas i samband med den första kvartalsrapporten 2013.

Baserat på uppfyllandet av vissa prestationskriterier kan deltagarna vid utgången av intjänandeperioden erhålla, utan extra kostnad, tilldelning av ett visst antal så kallade prestations-aktier i företaget. Det totala värdet på sparaktierna är begränsat till 100% av 2010 års grundlön före skatt (grundlön) för VD och koncernchef liksom för finansdirektören, till 60% av grundlönen för de operativa cheferna och chefen för Business Development, till 45% av grundlönen för andra högre chefer och till 30% av grundlönen för övriga deltagare. Per den 31 december 2010 var det maximala antalet prestationsaktier som kan delas ut efter avslutad överlåtelseperiod 960 535.

7 medlemmar i koncernledningen deltog i programmet, vilket berättigade dem till totalt högst 703 234 aktier, av vilka VD och koncernchef har rätt till 319 829 aktier. Dessutom deltog 21 andra personer på chefsnivå i programmet, berättigande dem 257 301 aktier.

Ersättningen är beroende av vissa resultatkriterier under räkenskapsåren 2010 till 2012, av vilket 25% är relaterat till tillväxt i vinst per aktie (EPS) och 75% till den totala avkastningen för aktieägarna (TSR) av vilket 75% kommer att tilldelas beroende på om företaget överträffar en jämförbar grupp av hotellbolag och 25% om företaget överträffar bolagen i OMXS 30 Index. När det gäller resultat per aktie har deltagarna rätt till 20% tilldelning om den sammanlagda treåriga ökningen i resultat per aktie är lika med eller större än 0,15% (samma som 0,05 per år). Tilldelningen ökar proportionerligt mot den sammanlagda ökningen av resultatet per aktie med en 100-procentig tilldelning om den sammanlagda ökningen i resultat per aktie under tre år är 0,35 eller mer (motsvarande ca 0,12 eller mer per år). När det gäller total avkastning för ägarna har deltagarna rätt till 20% tilldelning om avkastningen är lika med eller högre än 0% (det vill säga Radisson Hospitality ABs avkastning för ägarna jämfört med index för ägarna i jämförbara bolag och bolagen i OMXS 30 Index). Tilldelningen ökar proportionerligt mot ökningen av resultatet per aktie med en 100-procentig tilldelning om ökningen under tre år är 26% (motsvarande 8% per år) eller mer över TSR-index. Det verkliga värdet av incitamentsprogammet vid tilldelningsdagen redovisas som en kostnad under överlåtelseperioden, justerat för antal deltagare som förväntas arbeta kvar. Ett belopp motsvarande kostnaden krediteras eget kapital. Verkligt värde på tilldelningsdagen av de EPS-baserade tilldelningarna var aktiekursen på tilldelningsdagen, det vill säga 37,50 SEK (3,96 EUR). Verkligt värde på tilldelningsdagen av de TSR-baserade tilldelningarna beräknades på tilldelningsdagen som 47% av aktiekursen, motsvarande 17,63 SEK (1,86 EUR). Värdet beräknades genom en Monte Carlo-simulering där följande parametrar användes: Aktiekursens volatilitet på 33% (volatiliteten för Radisson Hospitality ABs aktiekurs mellan börsintroduktionen och tilldelningsdagen justerat för perioden med extrem finansiell oro), riskfri ränta på 2,07% (treåriga svenska statslåneräntan vid tilldelningsdagen) och en genomsnittlig marknadskorrelation på 36% i relation till gruppen av jämförbara bolag och 51% i relation till bolag i gruppen OMXS 30 Index. Deltagarna kommer att ha rätt att erhålla ett belopp i kontanter motsvarande utdelning på prestationsaktierna under intjänandeperioden. Den prognostiserade utdelningen har därför inte tagits i beaktande när prestationsaktierna värderats

Klicka här för en beskrivning av programmet för 2010

Årsstämman godkände den 23 april 2009 att maximalt 30 befattningshavare inom Radisson Hospitality AB¬koncernen skulle erbjudas ett långsiktigt resultatbaserat och aktierelaterat incitaments¬program. Tilldelningsdagen fastställdes till den 23 juli 2009 och intjänandeperioden avslutas i samband med den första kvartalsrapporten 2012.

Baserat på uppfyllandet av vissa prestationskriterier kan deltagarna vid utgången av intjänandeperioden erhålla, utan extra kostnad, tilldelning av ett visst antal så kallade prestations-aktier i företaget. Det totala värdet på sparaktierna är begränsat till 50% av 2009 års grundlön före skatt (grundlön) för VD och koncernchef liksom för finansdirektören, till 35% av grundlönen för de operativa cheferna, chefen för Business Development och Executive Vice President of Brands, till 25% av grundlönen för andra högre chefer och till 15% av grundlönen för övriga deltagare. Per den 31 december 2009 var det maximala antalet prestationsaktier som kan delas ut efter avslutad överlåtelseperiod 1 131 108.

Ersättningen är beroende av vissa resultatkriterier under räkenskapsåren 2009 till 2011, av vilket 25% är relaterat till tillväxt i vinst per aktie (EPS) och 75% till den totala avkastningen för aktieägarna (TSR) av vilket 75% kommer att tilldelas beroende på om företaget överträffar en jämförbar grupp av hotellbolag och 25% om företaget överträffar bolagen i OMXS 30 Index. När det gäller resultat per aktie har deltagarna rätt till 20% tilldelning om ökningen per aktie på årsbasis efter tre år är lika med eller större än 0%. Tilldelningen ökar proportionerligt mot ökningen av resultatet per aktie med en 100-procentig tilldelning om ökningen under tre år är 73% (motsvarande 20% per år) eller mer. När det gäller total avkastning för ägarna har deltagarna rätt till 20% tilldelning om avkastningen är lika med eller högre än 0% (det vill säga Radisson Hospitality ABs avkastning för ägarna jämfört med index för ägarna i jämförbara bolag). Tilldelningen ökar proportionerligt mot ökningen av resultatet per aktie med en 100-procentig tilldelning om ökningen under tre år är 26% (motsvarande 8% per år) eller mer över TSR-index.

Det verkliga värdet av incitamentsprogammet vid tilldelningsdagen redovisas som en kostnad under överlåtelseperioden, justerat för antal deltagare som förväntas arbeta kvar. Ett belopp motsvarande kostnaden krediteras eget kapital. Verkligt värde på tilldelningsdagen av de EPS-baserade tilldelningarna var aktiekursen på tilldelningsdagen, det vill säga 17,44 SEK (1,62 EUR). Verkligt värde på tilldelningsdagen av de TSR-baserade tilldelningarna beräknades på tilldelningsdagen som 49% av aktiekursen, motsvarande 8,63 SEK (0,80 EUR). Värdet beräknades genom en Monte Carlo-simulering där följande parametrar användes: Aktiekursens volatilitet på 36% (volatiliteten för Radisson Hospitality ABs aktiekurs mellan börsintroduktionen och tilldelningsdagen justerat för perioden med extrem finansiell oro), riskfri ränta på 1,59% (treåriga svenska statslåneräntan vid tilldelningsdagen) och en genomsnittlig marknadskorrelation på 35% i relation till gruppen av jämförbara bolag och 52% i relation till bolag i gruppen OMXS 30 Index. Deltagarna kommer att ha rätt att erhålla ett belopp i kontanter motsvarande utdelning på prestations-aktierna under intjänandeperioden. Den prognostiserade utdelningen har därför inte tagits i beaktande när prestationsaktierna värderats.

Klicka här för en beskrivning av programmet för 2009.