Bolagsstyrning inom Radisson Hospitality AB

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutsfattande organ och fungerar även som ett forum där aktieägarna kan utöva inflytande. Vid årsstämman utser aktieägarna styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och företagets revisorer samt fattar beslut i en rad centrala frågor. Valberedningen lämnar förslag beträffande årsstämmans val av styrelseledamöter. Styrelsen är på aktieägarnas vägnar ansvarig för organisationen och ledningen av företaget. För att effektivisera och fördjupa sitt arbete kring olika frågor har styrelsen inrättat två arbetsutskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Intern revision är en viktig resurs för styrelseutskotten avseende verifiering av effektiviteten i interna kontroller. Styrelsen utser företagets VD som ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens anvisningar och leder koncernledningens arbete. VD:s förvaltning av företaget samt Rezidors årsredovisning granskas av företagets revisor.

Klicka nedan för att ladda ner Rezidors Bolagsstyrningsrapporter

Titel PDF
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Investor Day Webcast 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2011
Bolagsstyrningsrapport 2010
Bolagsstyrningsrapport 2009
Bolagsstyrningsrapport 2008
Bolagsstyrningsrapport 2007