Bolagsordning

Radisson Hospitality AB (publ) Org. nr: 556674-0964
Corporate reg. No. 556674-0964

Antagen vid årsstämman den 26 april 2018
Adopted at annual general meeting on 26 April 2018

B O L A G S O R D N I N G

§ 1
Bolagets firma är Radisson Hospitality AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag.
The name of the Company is Radisson Hospitality AB (publ). The Company is a public company.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
The Board shall have its registered office in Stockholm.

§ 3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga aktier i hotellbolag, äga fast egendom, direkt eller indirekt, driva eller genom avtal upplåta drift av hotell- och logiverksamhet samt varje annan därmed förenlig verksamhet.
The objects of the Company are to own shares in hotel companies and real properties, directly or indirectly, to operate or by contract grant to a third party the operation of hotel- and accommodation business and other activity compatible therewith.

§ 4
Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro.
The accounting currency of the company shall be Euro.

§ 5
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 000 000 Euro och högst 20 000 000 Euro, fördelat på lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier.
The share capital shall be not less than 5,000,000 Euro and not more than 20,000,000 Euro, divided into not less than 150,000,000 and not more than 600,000,000 shares.

§ 6
Bolaget skall vara ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the Company shall be registered in a public register in accordance with the Swedish Law on Balanced Accounts for Financial Instruments (lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument).

§ 7
Styrelsen skall bestå av tre (3) till femton (15) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The Board of Directors shall consist of no less than three (3) ordinary members and no more than fifteen (15) ordinary members. The Board of Directors shall be elected at the annual general meeting for a period until the end of the next annual general meeting.

§ 8
För granskning av styrelsens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring skall Bolagets årsstämma utse en revisor och en suppleant för denne eller ett registrerat revisionsbolag.
For the purpose of auditing the Company's annual report and accounts, as well as the management by the Board of Directors, one auditor in charge with an alternate auditor, or one registered firm of auditors, shall be appointed at the annual general meeting of the shareholders.

§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Notices convening meetings of the shareholders shall be effected by public announcement in the Swedish Official Journal (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. That notice has been made shall be published in the Swedish daily newspaper Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.
Notice of ordinary meetings of the shareholders and extraordinary meetings concerning changes to the Company's articles of association shall be effected no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notices for other extraordinary meetings of shareholders shall be effected no earlier than six weeks and no later than three weeks before the meeting.

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift avseende hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
In order for a shareholder to be entitled to attend a shareholders' meeting, such shareholder must first be registered in the transcript of the Company's share ledger reflecting the ownership conditions five week days before the meeting and must further give notice of attendance to the Company no later than four o'clock p.m. on such last day as is indicated in the notice convening the shareholders' meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not be a day falling earlier than the fifth week day before the day of the shareholders' meeting.

§ 10
Bolagets skall ha en ordinarie bolagsstämma, årsstämman, som skall hållas i Stockholm före juni månads utgång vart kalenderår.
The Company shall have one annual general meeting of the shareholders to be held in Stockholm before the end of the month of June each calendar year.

På Bolagets årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
The following matters shall be addressed at the annual general meeting of the shareholders:

 • Val av ordförande vid stämman.
  Election of a Chairman for the meeting and keeper of the meeting.
 • Val av en eller två justeringsmän.
  Election of one or two persons to attest the correctness of the minutes.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and adjustment of the voting register.
 • Godkännande av dagordning.
  Approval of the Board's proposal for the agenda.
 • Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  Examination of whether or not the meeting has been duly convened.
 • 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, och i förekommande fall den konsoliderade årsredovisningen för koncernen och revisionsberättelsen för den konsoliderade årsredovisningen för koncernen.
  Presentation of the annual report and auditor's report, and where applicable, the consolidated Group accounts and auditor's report for the consolidated Group accounts.
 • Beslut
  • om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, och i förekommande fall den konsoliderade resultaträkningen och den konsoliderade balansräkningen,
   adoption of the profit and loss account and balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet,
  • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   allocation of the Company's profit and loss in accordance with the adopted balance sheet,
  • om ansvarsfrihet åt styrelsen och eventuell verkställande direktör.
   discharge from liability of the directors and the Chief Executive Officer.
 • I förekommande fall, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  Where applicable, determination of fees for the members of the Board of Directors and fees for the auditors.
 • Val av styrelse.
  Election of the Board of Directors.
 • I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant.
  Where appropriate, election of auditor and deputy auditor.
 • Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Other matter to be dealt with at the meeting pursuant to the Companies Act or the Articles of Association.

§ 11
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier utan begränsning i röstetalet.
Each owner of shares in the company is entitled to vote for the full amount of such shares at a meeting of shareholders, without any voting limitations.

§ 12
På bolagsstämma avgörs ärenden genom öppen omröstning, om inte bolagsstämman beslutar om sluten omröstning.
Votes at the shareholder's meeting will be effected by open voting, unless the meeting decides on secret voting.

§ 13
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
The Company's financial year shall be the calendar year.