Extra Bolaggstämma

Hålla Kontakten Få Email-alerts

Fråga ställd på extra bolagsstämma rörande pressmeddelanden offentliggjorda den 19 september 2018 respektive 26 september 2018 avseende samtycke från obligationsinnehavare

 

Med hänvisning till en fråga från Sveriges Aktiesparares Riksförbund som ställdes vid den extra bolagsstämman i Radisson Hospitality AB (publ) ("Bolaget") vilken hölls den 10 december 2018 i Stockholm, görs följande klargörande avseende de pressmeddelanden som offentliggjorts av Bolaget den 19 september 2018 respektive 26 september 2018:

 

Som bakgrund informerades Bolaget den 9 augusti 2018, genom ett pressmeddelande, om att avtal involverande en majoritetsandel av aktierna i Bolaget hade ingåtts mellan Bolagets tidigare majoritetsaktieägare (HNA) och Bolagets befintliga majoritetsaktieägare (det Jin Jiang ledda konsortiet).

 

Mot bakgrund av informationen om det kommande kontrollägarskiftet i Bolaget inledde Bolaget ett arbete för att identifiera, bland annat, vilka effekter ett sådant kontrollägarskifte skulle ha på Bolagets avtal. Det inkluderade att även granska de avtal som reglerar den seniora säkerställda obligation som getts ut av Bolagets helägda dotterbolag Radisson Hotel Holdings AB (publ) och Bolagets finansieringssituation i allmänhet. Efter den granskningen inleddes ett så kallat samtyckesförfarande för att be obligationsinnehavarna att befria Bolaget från skyldigheten att lämna ett erbjudande om återlösen av obligationen om ett kontrollägarskifte i Bolaget skulle äga rum (change of control offer).

 

Syftet med samtyckesförfarandet var att, genom att agera proaktivt, på bästa möjliga sätt hantera Bolagets finansieringssituation också efter ett kontrollägarskifte i Bolaget. Innan beslutet att inleda samtyckesförfarandet fattades övervägdes även andra alternativ. Genom det framgångsrika samtyckesförfarandet undvek Bolaget skyldigheten att behöva lämna ett erbjudande om återlösen av obligationen vilket hade resulterat i ytterligare kostnader för Bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

KNUT KLEIVEN

Vice VD och finansdirektör

knut.kleiven@radissonhotels.com